บล็อกของ bcskrumai

วิวัฒนาการของตาราทำงาน

รูปภาพของ bcskrumai

 

วิวัฒนาการของตารางทำงาน

 

ห้องเรียนของนักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ bcskrumai

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  วิชา  ง 42202  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.    บอกบทบาทและความสำคัญของโครงงานได้
2.    บอกหลักการเขียนโครงงานได้
3.    สามารถบริหารโครงงานและแก้ปัญหาได้

คำอธิบายรายวิชา ง 31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์)

รูปภาพของ bcskrumai

คำอธิบายรายวิชา


รหัส ง๓๑๑๐๒ วิชา  การงานอาชีพ (งานคอมพิวเตอร์)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำอธิบาย รายวิชา ง31202 คอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ

รูปภาพของ bcskrumai
คำอธิบายรายวิชา

หัส  ง๓๑๒๐๒   วิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ห้องเรียนชุมนุมสร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ bcskrumai

สมาชิกชิกชุมนุมสร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์รายงานตัวด้วยจ้ะSmile

ห้องเรียนครูพิสมัย ศุภพงษ์ โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ bcskrumai
ห้องเรียนครูพิสมัย  ศุภพงษ์ โรงเรียนปิยะบุตร์  อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

มาสนุกกับคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ bcskrumai

 คอมพิวเตอร์

นักเรียนเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์ แล้วสามารถ

1.  บอกวิวัฒนาการ องค์ประกอบพื้นฐาน หลักการทำงาน และจำแหนชนิดของคอมพวิเตอร์ได้

ระบบสารสนเทศ

รูปภาพของ bcskrumai

Kissความหมายระบบสารสนเทศ

 

ข้อมูล  หมายถึง

ประมวลผล หมายถึง

สารสนเทศ  หมายถึง

ระบบสารสนเทศหมายถึง

ผลงานสื่อออนไลน์ของนักเรียน

รูปภาพของ bcskrumai

การสร้าง Web Page
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป NAMO Web Editor Version 6

จัดทำโดย  นางสาวจิราพร  พูลผกา  สนใจศึกษาโปรดคลิก  

http://www.thaigoodview.com/node/42003

ระบบสารสนเทศที่นักเรียนต้องศึกษา

รูปภาพของ bcskrumai

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์