บล็อกของ silavacharee

ห้องเรียนครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ ชั้น ม. 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 ส31103

รูปภาพของ silavacharee

สวัสดีค่ะ นักเรียนชั้นม. 4 ที่รักทุกคน

                         ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 นักเรียนชั้นม. 4 ทุกคนจะต้องเรียนในรายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย 1 รหัส ส31103 ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้คือ

ห้องเรียนครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

รูปภาพของ silavacharee

ห้องเรียนครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 รายวิชาประวัติศาสตร์สากล 2 ระดับชั้นม. 5 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

รูปภาพของ silavacharee

สวัสดีค่ะ นักเรียนชั้นม. 5 ทุกคน

                  ในภาคเรียนที่ 2 นี้ เราจะเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์สากล 2 ซึ่งมีเนืิ้อหาดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อารยธรรมตะวันออก

                         - อารยธรรมจีน

ห้องเรียนครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย 2 ระดับชั้นม. 4 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

รูปภาพของ silavacharee

สวัสดีค่ะ นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                  ในภาคเรียนที่ 2 นี้ เราจะเรียนประวัติศาสตร์ไทย 2 ในเนื้อหาต่อไปนี้คือ

หน่วยการเรียนที่ 1 บทบาทของสตรีไทย

ห้องเรียนครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัส ส43102 ระดับชั้นม6

รูปภาพของ silavacharee

สวัสดิีค่ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน

           ในภาคเรียนที่ 2 นี้ เราจะเรียนประวัติศาสตร์สากลกันนะคะ ซึ่งจะมีเนื้อหาดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   อารยธรรมตะวันออก

ห้องเรียนครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 รายวิชา สังคมศึกษา ฯ รหัส ส32101

รูปภาพของ silavacharee

สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ทุกคน

               ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 นี้ ในรายวิชาสังคมศึกษา ฯ รหัส ส32101  นีเราจะเรียนในสาระ ภูมิศาสตร์ และหน้าที่พลเมืองนะคะ

ห้องเรียนครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ รายวิชา สังคมศึกษา ฯ รหัส ๔๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

รูปภาพของ silavacharee

สวัสดีค่ะ นักเรียนชั้นม. ๖ ทุกคน

                      ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ รายวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส ๔๓๑๐๑ มีเนื้อหาสาระที่จะต้องเรียนดังนี้

ห้องเรียนครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ silavacharee

  สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม. 4 ทุกคน

ห้องเรียนครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 รายวิฃา ประวัติศาสตร์ไทย 2รหัส ส31104

รูปภาพของ silavacharee

    สวัสดีค่ะ นักเรียนชั้นม. 4

              ในภาคเรียนที่ 2 นี้ รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 2 มีเนื้อหาดังนี้คือ

          1.  การสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

ห้องเรียนครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส๔๓๑๐๒

รูปภาพของ silavacharee

สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม. 6 ทุกคน

   ในภาคเรียนนี้เราจะเรียนประวัติศาสตร์สากล  รหัส ๔๓๑๐๒ กันนะคะ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อารยธรรมอินเดีย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  อารยธรรมในยุคโบราณ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 71 คน กำลังออนไลน์