บล็อกของ rosdee

เรียนรู้ให้สนุกแบบ KM

รูปภาพของ rosdee

 เรื่อง    เรียนรู้ให้สนุกแบบ KM

บริหารแบบมีส่วนร่วม

รูปภาพของ rosdee

เรื่อง      บริหารแบบมีส่วนร่วม

การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ด้วย โปรแกรม Mighty Mice

รูปภาพของ rosdee

1.ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ด้วย โปรแกรม Mighty Mice