บล็อกของ sukie_028

การพัฒนาศักยภาพการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของบุคลากรครูโดยใช้รูปแบบการสอนและนิเทศแบบPEPCAR

รูปภาพของ sukie_028

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาศักยภาพการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของบุคลากรครู  โดยใช้

การประเมินผลโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบ PEPCAR โรงเรียนระแงะ อำเภอระแงะ

รูปภาพของ sukie_028

ชื่อเรื่อง       การประเมินผลโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ