บล็อกของ rsmniphon

กลุ่ม IT ม. 4/2

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน เข้ามาเขียนชื่อ-สกุล เลขที่  แล้วเขียนคำถามพร้อมเฉลย เพื่อเป็นแนวทางให้ตัวแทนของเพื่อนๅ ทุกกลุ่มใช้เตรียมตัวไปแข่งขันในวันที่ 4 ก.ค. 2556 ที่มทส ที่ช่องแสดงความคิดเห็น เมนูด้านล่าง คนละ 5 คำถาม โดยคำถามและเฉลยที่ต้องการมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 1.Hardward 2.Software 3.ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต 4.เทคโนโลยีสารสนเทศ 5. การใช้ITไปการประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ในด้านต่างๆ

BACK

กลุ่มตอบปัญหาITม. 4/3

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน เข้ามาเขียนชื่อ-สกุล เลขที่  แล้วเขียนคำถามพร้อมเฉลย เพื่อเป็นแนวทางให้ตัวแทนของเพื่อนๅ ทุกกลุ่มใช้เตรียมตัวไปแข่งขันในวันที่ 4 ก.ค. 2556 ที่มทส ที่ช่องแสดงความคิดเห็น เมนูด้านล่าง คนละ 5 คำถาม โดยคำถามและเฉลยที่ต้องการมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 1.Hardward 2.Software 3.ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต 4.เทคโนโลยีสารสนเทศ 5. การใช้ITไปการประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ในด้านต่างๆ

BACK

กิจกรรมหน่วยที่ 1 ม.4/3

รูปภาพของ rsmniphon

กิจกรรมในหน่วยที่ 1 เป็นกิจกรรมกลุ่ม กำหนดให้นักเรียนจัดกลุ่มเอง กลุ่มละ 3 คน  แล้วร่วมกันจัดทำข้อเสนอเพื่อนำไปสร้างเป็นวีดีโอในรูปแบบวิดีโอกระดาษ นำเสนอในเวลา 3 นาที พร้อมกับรายละเอีบดที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ประโยชน์ ผลดี ผลกระทบ ของประเทศไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเชียนในปี 25 โดยให้นักเรียนพิจารณา เลือกเนื้อหาที่เห็นว่ามีความสำคัญ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ AEC จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตอย่างหลึกเลี่ยงไม่ได้ พิมพ์ลงในกระดาษ A4 ไม่เกิน 1 แผ่น เพื่อส่งมาให้ครูตรวจสอบก่อน ที่จะนำไปสร้างเป็นวีดีโอกระดาษ ด้วยการวาดรูปภาพประกอบ หาฉากหลัง นำกล้องมาถ่ายภ

กิจกรรมที่ 1 ม. 4/2

รูปภาพของ rsmniphon

กิจกรรมในหน่วยที่ 1 เป็นกิจกรรมกลุ่ม กำหนดให้นักเรียนจัดกลุ่มเอง กลุ่มละ 3 คน  แล้วร่วมกันจัดทำข้อเสนอเพื่อนำไปสร้างเป็นวีดีโอในรูปแบบวิดีโอกระดาษ นำเสนอในเวลา 3 นาที พร้อมกับรายละเอีบดที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ประโยชน์ ผลดี ผลกระทบ ของประเทศไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเชียนในปี 25 โดยให้นักเรียนพิจารณา เลือกเนื้อหาที่เห็นว่ามีความสำคัญ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ AEC จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตอย่างหลึกเลี่ยงไม่ได้ พิมพ์ลงในกระดาษ A4 ไม่เกิน 1 แผ่น เพื่อส่งมาให้ครูตรวจสอบก่อน ที่จะนำไปสร้างเป็นวีดีโอกระดาษ ด้วยการวาดรูปภาพประกอบ หาฉากหลัง นำกล้องมาถ่ายภ

กิจกรรมอ่านหนังสือ ม. 1/7 เล่ม 5

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน Post ชื่อ-สกุล เลขที่  รูปภาพ 5 รูป ( ถ่ายรูปหน้าปกหนังสือ 1 ภาพ และภาพประกอบภาย หรือบทความที่ชอบในเล่ม 4 ภาพ แล้วสร้างเป็นAlbum รูปภาพบน Facebook แล้วนำ URL ของรูปภาพมาPost ใน Blog) พร้อมกับเขียนสรุปสาระสำคัญที่นักเรียนได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ 5 ประเด็นหรือประโยคข้อความ  ที่เมนูแสดงความคิดเห็น

BACK

กิจกรรมอ่านหนังสือ ม.1/7 เล่ม 4

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน Post ชื่อ-สกุล เลขที่  รูปภาพ 5 รูป ( ถ่ายรูปหน้าปกหนังสือ 1 ภาพ และภาพประกอบภาย หรือบทความที่ชอบในเล่ม 4 ภาพ แล้วสร้างเป็นAlbum รูปภาพบน Facebook แล้วนำ URL ของรูปภาพมาPost ใน Blog) พร้อมกับเขียนสรุปสาระสำคัญที่นักเรียนได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ 5 ประเด็นหรือประโยคข้อความ  ที่เมนูแสดงความคิดเห็น

BACK

กิจกรรมอ่านหนังสือ ม.1/7 เล่ม 3

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน Post ชื่อ-สกุล เลขที่  รูปภาพ 5 รูป ( ถ่ายรูปหน้าปกหนังสือ 1 ภาพ และภาพประกอบภาย หรือบทความที่ชอบในเล่ม 4 ภาพ แล้วสร้างเป็นAlbum รูปภาพบน Facebook แล้วนำ URL ของรูปภาพมาPost ใน Blog) พร้อมกับเขียนสรุปสาระสำคัญที่นักเรียนได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ 5 ประเด็นหรือประโยคข้อความ  ที่เมนูแสดงความคิดเห็น

BACK

กิจกรรมอ่านหนังสือเรียน ม.1/7 เล่ม 2

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน Post ชื่อ-สกุล เลขที่  รูปภาพ 5 รูป ( ถ่ายรูปหน้าปกหนังสือ 1 ภาพ และภาพประกอบภาย หรือบทความที่ชอบในเล่ม 4 ภาพ แล้วสร้างเป็นAlbum รูปภาพบน Facebook แล้วนำ URL ของรูปภาพมาPost ใน Blog) พร้อมกับเขียนสรุปสาระสำคัญที่นักเรียนได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ 5 ประเด็นหรือประโยคข้อความ  ที่เมนูแสดงความคิดเห็น

BACK

กิจกรรมอ่านหนังสือ ม.1/7 เล่ม 1

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน Post ชื่อ-สกุล เลขที่  รูปภาพ 5 รูป ( ถ่ายรูปหน้าปกหนังสือ 1 ภาพ และภาพประกอบภาย หรือบทความที่ชอบในเล่ม 4 ภาพ แล้วสร้างเป็นAlbum รูปภาพบน Facebook แล้วนำ URL ของรูปภาพมาPost ใน Blog) พร้อมกับเขียนสรุปสาระสำคัญที่นักเรียนได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ 5 ประเด็นหรือประโยคข้อความ  ที่เมนูแสดงความคิดเห็น

BACK

กิจกรรมอ่านหนังสือ ม.1/4 เล่มที่ 5

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน Post ชื่อ-สกุล เลขที่  รูปภาพ 5 รูป ( ถ่ายรูปหน้าปกหนังสือ 1 ภาพ และภาพประกอบภาย หรือบทความที่ชอบในเล่ม 4 ภาพ แล้วสร้างเป็นAlbum รูปภาพบน Facebook แล้วนำ URL ของรูปภาพมาPost ใน Blog) พร้อมกับเขียนสรุปสาระสำคัญที่นักเรียนได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ 5 ประเด็นหรือประโยคข้อความ  ที่เมนูแสดงความคิดเห็น

BACK

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์