บล็อกของ siricom4

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเทคนิคจิ๊กซอว์ วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเทคนิคจิ๊กซอว์ วิชาประวัติศาสตร์  

                       เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

                       และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้เทคนิค KWDL ควบคู่กับเกม สำหรับนักเรียน

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

               โดยใช้เทคนิค KWDL ควบคู่กับเกม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย         นางหทัยรัตน์ วิวาสุขุ

ตำแหน่ง      ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 

                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   

ผู้ศึกษา          นายสุเพียร  บินมะแดแฮ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียน

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ  ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เรื่อง จำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ผู้วิจัย             นางหทัยรัตน์ วิวาสุขุ

ตำแหน่ง                   ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระกา

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7  ขั้น  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้วิจัย        นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ    

ปีที่วิจัย      ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ

ชื่อเรื่อง      การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย        นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ     

ปีที่วิจัย      ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557

 

บทคัดย่อ

 

การเรียนคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิด การ

ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภท face book และเว็บไซต์ www.youtube.com ใ

รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภท face book   และเว็บไซต์ www.youtube.com ในรายวิชาเคมี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่   2   ปีการศึกษา 2556

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการด้วย BIP DECS Model

การออกแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการด้วย BIP DECS Model ใช้การออกแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง (The Experiential Learning) ซึ่งมีจุดเด่น คือ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้เนื่องจากองค์ความรู้ของประเด็นศึกษาอยู่รอบตัวผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น การจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนจึงเป็นการจัดระบบในการสื่อความหมายที่แฝงอยู่ในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยบูรณาการแนวคิดจากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพิจารณาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นองค์รวม เช่นเดียวกับท

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์