บล็อกของ chrprasert

คำประสม

รูปภาพของ chrprasert

                                   คำประสม
คำประสม หมายถึงคำที่เกิดจากการนำหน่วยคำอิสระที่มีความหมายต่างกันอย่างน้อย ๒ หน่วยมารวมกัน เกิดเป็นคำใหม่คำหนึ่ง มีความหมายใหม่ คำประสมมีลักษณะดังนี้

แบบทดสอบการสร้างคำ

รูปภาพของ chrprasert

            แบบทดสอบวิชา  เรื่อง  การสร้างคำในภาษาไทย
๑. ข้อใดเป็นคำมูล
 ก. ฉวาง
 ข. แม่น้ำ
 ค. จิตใจ
 ง. ดวงจันทร์
๒. ข้อใดเป็นคำมูลทุกคำ
 ก. แด หัวใจ หฤทัย
 ข. ปลา มัจฉา มัตสยา
 ค. หัว ศีรษะ พระเศียร

คำซ้อน

รูปภาพของ chrprasert

                                                        คำซ้อน
ความรู้  คำซ้อน คือ คำที่นำคำที่มีความหมายอย่างเดียวกัน แต่เป็นคำคนละคำมาซ้อนกัน เช่น
    กลิ่นอาย  กลิ่น เป็นภาษาปัจจุบัน  

คำซ้ำ

รูปภาพของ chrprasert

เรื่อง  คำซ้ำ คำซ้ำ  คือ การนำคำเดิมมาซ้ำเสียง ซึ่งมีทั้งการซ้ำเสียงเดิมเหมืนกับคำเดิมแ

การสร้างคำ

รูปภาพของ chrprasert

                            การสร้างคำในภาษาไทย

การสร้างคำคือ การนำคำไทยซึ้งปกติเป็นคำโดดหรือคำเดียวตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาสร้างเป็นคำใหม่ ในภาษาไทยมีการสร้างคำ ๕  ชนิดคือ

คำนาม

รูปภาพของ chrprasert

คำนาม
คำนาม เป็นคำที่หมายถึงบุคคล สัตว์ วัสดุ สิ่งของ สภาพธรรมชาติ สถานที่ ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม คือ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม คำนามทำหน้าที่เป็นส่วนหลักของนามวลี คำนามจำแนกเป็น ๔ ชนิด คือ คำนามสามัญ คำนามวิสามัญ คำลักษณนาม คำอาการนาม
   ๑.  คำนามสามัญ คำนามที่ใช้เรียกสิ่งต่าง ๆโดยทั่วไป มิได้ระบุแน่นอนว่าเป็นสิ่งนี้ มีชื่อเรียกอย่างนี้หรือสิ่งนั้น มีชื่อเรียกอย่างนั้น เช่น คน บ้าน วัด โรงเรียน สัตว์ ข้าง ช้าง แมว อาหาร ตำรวจ รถไฟ ไก่ย่าง ประชาธิปไตย คุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา ฯ

ชนิดของคำ

รูปภาพของ chrprasert

ชนิดของคำ

สำนวนท้องถิ่นภาคใต้

รูปภาพของ chrprasert

 ความหมายของสำนวน ภาษิต คำพังเพย อุปมาอุปไมย

หน่วยเสียงพยัญชนะต้นประสม

รูปภาพของ chrprasert

หน่วยเสียงพยัญชนะต้นประสม  คือ หน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่มี  ๒  หน่วยเสียงและออกเสียงด้วยกัน  เสียงที่ ๒ ของพยัญชนะประสมในภาษาไทยมีอยู่  ๓  หน่วยเสียง  คือ  ร  ล  ว

หน่วยเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว

รูปภาพของ chrprasert

 พยัญชนะ  คือ หน่วยเสียงที่ในเวลาออกเสียงอวัยวะทำเสียงชุดล่างและชุดบนจะกระทบกันทำให้กระแสลมเกิดการเปลี่ยนแปลง ในการเรียนเรื่องหน่วยเสียงพยัญชนะได้แบ่งการเรียนหน่วยเสียงพยัญชนะเป็น ๓ กลุ่ม คือ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์