บล็อกของ dsp6023

...ความหมายของคำว่าบริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ...

รูปภาพของ dsp6023

        

 

  

 แหล่งที่มา http://new.goosiam.com/news2/admin/my_documents/my_pictures/3390.jpg

ความหมาย จริยธรรม และคุณธรรม...

รูปภาพของ dsp6023

จริยธรรม

 

“จริยธรรม” = จริย + ธรรมะ คือ ความประพฤติที่เป็นธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง

ก่อให้เกิดความ สงบเรียบร้อยในสังคม รวมสรุปว่าคือ ข้อควรประพฤติปฏิบัติ

ความหมาย จริยธรรม และคุณธรรม...

รูปภาพของ dsp6023

จริยธรรม

 

 “จริยธรรม” = จริย + ธรรมะ  คือ ความประพฤติที่เป็นธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง