บล็อก

การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

รูปภาพของ nbrkanittha

วิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

 

1. การกำหนดเกณฑ์

 

ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักร้อย ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 25%

 

การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม (Transcultural Nursing)

รูปภาพของ rnb33247

ตราโรงเรียน

รูปภาพของ wmpkanda

ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ 3R8C สืบสานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

     1.  เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

     2.  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคำนวณ และการคิด

     3.   เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ยุทธศาสตร์ 3R8C สืบสานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์

 

สรุปผลการศึกษา

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รูปภาพของ aehover

หัวข้อการศึกษา  :   รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน

                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน         :   อรพรรณ  เตชนันท์

สถานศึกษา      :   โรงเรียนบ่อเกลือ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ชนิดของมุม

รูปภาพของ wmpkanda

 

  มุมมี  5 ชนิด

    1. มุมแหลม

    2. มุมฉาก

    3. มุมป้าน

    4. มุมตรง

    5. มุมกลับ 

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องนาฏศิลป์พื้นบ้านของไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องนาฏศิลป์พื้นบ้านของไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผู้วิจัย นางชญาดา ไชยสงค์ ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องนาฏศิลป์พื้นบ้านของไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบท

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค23101 เรื่องระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค23101 เรื่องระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้จัดทำ           นางกนกวรรณ  อู่สุวรรณ

โรงเรียน          ธรรมโชติศึกษาลัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

ปีการศึกษา      2560

บทคัดย่อ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 

                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   

ผู้ศึกษา          นายสุเพียร  บินมะแดแฮ

Eng for tour

รูปภาพของ AJ_Thepasorn ASEAN

แบบทดสอบ

1. My boyfriend is so______. He never takes me to the nice restaurant. 

A. expensive             B. shy

C. cheap                  D. lazy

2. Thanwa bought a fancy sports car to ______ his girlfriend.

A. tolercate              B. expert

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์