เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้การตอบตั้งเมื่อตอบล่าสุดเรียงไอคอน
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Let’s speak English รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 0 5 วัน 1 ชั่วโมงก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ 0 1 สัปดาห์ 8 ชั่วโมงก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 1 สัปดาห์ 11 ชั่วโมงก่อน
โดย ใบหม่อน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 1 สัปดาห์ 15 ชั่วโมงก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง รังสรรค์งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากผ้าปาเต๊ะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 1 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA Model เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ วิชาคณิตศษสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 1 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย ใบหม่อน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดงานประดิษฐ์จากผ้าขนหนูที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ 0 2 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ตัวเรา สัตว์ และพืชรอบตัว รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว11101) 0 2 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน 0 4 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย Kru2505
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแบบการเรียนเชิงรุก (Active Learning) PEAUPACE Model 0 5 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาสุขศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 0 5 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง โลกและอวกาศ 0 5 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 6 สัปดาห์ 14 ชั่วโมงก่อน
โดย Um1606
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง 0 6 สัปดาห์ 14 ชั่วโมงก่อน
โดย Um1606
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 0 10 สัปดาห์ 5 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ในการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ 0 11 สัปดาห์ 1 ชั่วโมงก่อน
โดย acat2556
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี 0 11 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชาภาษาไทย2 รหัสวิชา ท33102 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา 0 12 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามรูปแบบวัฏจักร 7 ขั้น 0 14 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว21102 0 23 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนากิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย 0 24 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย Kru2505
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) 0 26 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ (EF) ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด ประสบการณ์เรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปี 0 30 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย Um1606
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหาและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 0 30 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย Um1606
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปเพื่อส่งเสริมการคิด เชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 0 30 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย Um1606
ไม่มีข้อมูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์