สุขศึกษาและพลศึกษา


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทอง

 1. เรื่อง พิษมหัศจรรย์สายพันธุ์อันตราย (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลายมัธยม) เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  นายชาญชัย ชาญฤทธิ์
  นางสาวปุญิกา อมรวาที
  นางสาววริยา คุณปสุต
  นางสาวภิษัชช์ทยา สุวรรณาภิรมย์


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญเงิน

 1. เรื่อง ระบบภายในต่างๆ
  โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา เลขที่265 ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
  นางสาวกูฮัสนี ตูแวกะจิ
  นายฮาซัน เซ็ง
   นายอิสมาแอล ยูแม
  นายเอกราช อูเซ็ง


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทองแดง

 1. เรื่อง ยาเสพติด ภัยแห่งโลก
  โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เลขที่ 70 หมู่ 2 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
  นายวิฑูรย์ ทวีสุข
  เด็กหญิงณัฐิดา เอกธีรธรรม
  เด็กหญิงณัฐมน เรือนทอง
  เด็กหญิงณิชกานต์ แผ้วเกตุ
 2. เรื่อง การเบี่ยงทางเพศ
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายอนันต์ นุชเทศ
  เด็กหญิงโชติกา กิตติวัฒน์
  เด็กหญิงฉัตรชนก อลังการกุล
  เด็กหญิงศุภิสรา โกมลสุทธิ์
 3. เรื่อง Birthbaby
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายอนันต์ นุชเทศ
  เด็กหญิงจิดาภา เลิศศิล
  เด็กหญิงเพริศแพร้ว ชัยวัฒน์
  เด็กหญิงมิรินทร์ ศิวะโมกข์ลัคณา
 4. เรื่อง โรค
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายอนันต์ นุชเทศ
  เด็กชายคุณาณัฐ วิริยะธนนันท์
  เด็กชายสุริยพงศ์ เฉลิมนัย
  เด็กชายปุญญพัฒน์ เกชาคุปต์
 5. เรื่อง สารเสพติด
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวกมลวรรณ ตะวิจัง
  เด็กชายชัยวุฑฒิ เกตอุดม
  เด็กชายภูริพัฒน ศิกษกโสภณ
  เด็กชายวิธวินท์ วรนิตินันท์
 6. เรื่อง อาหาร 5 หมู่
  โรงเรียน64 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
  นายสุทธิเทพ ไพลิน
  นางสาวทิพวรรณ ศรีอูฐ
  นางสาวจิราพร สุวงค์
  นางสาวฐิติรัตน์ พึ่งกลิ่น
 7. เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  นางสาวพรทิวา สกุลทอง
  นางสาวหนึ่งสตรี บุญเซ่ง
  นางสาวคชาภรณ์ ใบชิต
  นางสาวพรพรรณ มาศวงศ์วิวัฒน์


ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ

 1. เรื่อง วัย TEEN น่ารู้
  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เลขที่ 219 หมู่ 3 ต.กรองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000
  นางสาวนุชนาถ รัตนศิลา
  นางสาวสุภาภรณ์ พาชนิด
  นางสาวภานุการ์ กลิ่นพินิจ
  นางสาวเสาวลักษณ์ คำเงิน
 2. เรื่อง ศิลปะ
  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เลขที่ 7/1 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
  นายปัญญา มั่นหมาย
  นายชัยมงคล ชาวไทย
  นายธนากร บูรณารมณ์
  นายธนายศ วิริยะกุล
 3. เรื่อง วัยรุ่น
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวปัทมา พันธ์เจริญ
  นายณัฏฐ์ ไภษัชยกุล
  นายแพนพงศ์ พฤฒิพงศภัค
  นายภาณุวิชญ์ อ่อนจู
 4. เรื่อง ตำนานแห่งฟุตบอล
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายผ่อง เกิดลาภี
  นายธนพล ทองเพ็ง
  นายณัฐวัตร กลิ่นช้าง
  นายนนท์นภัส อินทุวร
 5. เรื่อง สุขภาพดี ไม่เป็นปัญหา
  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เลขที่ 7/1 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
  นางสาวนุชนาฎ รัตน์ศิลา
  นางสาวนวพรรณ ฟุ้งสมุทร
  นางสาวพัชรี พลเยี่ยม
  นางสาวสิริลักษณ์ รอดด้วง
 6. เรื่อง ระบบประสาท
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  นางสาววลัยวรรณ พูลสุขโข
  นางสาวทิพวัลย์ หยังรุ่งเรืองชัย
  นางสาวสุจิตรา ฉันทวิลาศ
 7. เรื่อง กีฬา
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายสวิส ปาลกะวงศ์ ณอยุธยา
  นายวัฒนะพงศ์ ธนูวัฒนศิลป์
  นายเหมือนเมฆ ศรียาภัย
  นายรณกฤต เศวตมหกุล
 8. เรื่อง การดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  นางสาวพรทิพย์ ชลธี
  นายพงศธร จักรเพชร
  นางสาวปุญญิศา ปาริจฉัตต์
  นางสาวสิรินันท์ ทอเจริญ