คณิตศาสตร์


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทอง

 1. เรื่อง เลขยกกำลัง (รางวัลรองชนะเลิศ ประถม-ม.ต้น)
  โรงเรียนพระแก้ววิทยา หมู่ที่13 ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  นายมนัด เทศทอง
  นางสาวจามจุรี สร้อยเพชร
  เด็กหญิงวิภามาศ เทศทอง
  เด็กชายชลิต ชอบรัมย์
 2. เรื่อง สถิติ (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา เลขที่ 139 หมู่ 10 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
  นางสุวดี เรืองเดช
  นางสาวเมธาวี รอดสีเสน
  นางสาวกาญจนา สามารถ
  นางสาวเสาวลักษณ์ สังฆโชติ
 3. เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน (รางวัลชนะเลิศ ม.ปลาย)
  โรงเรียนบึงมะลูวิทยา เลขที่ 175 หมู่ที่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
  นายเสถียร วิเชียรสาร
  นางสาวนันธิยา ประชัน
  นางสาวน้ำค้าง คะนวล
  นางสาวสุวนันท์ ประชัน


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญเงิน

 1. เรื่อง ร้อยละ
  โรงเรียนสอาดเดิมวิทยา เลขที่ 196 ตำบล ท่าตะเภา อำเภอ เมือง จังหวัด ชุมพร 86000
  นางสาวเบญจมาศ คงตระกูล
  เด็กชายชนาวุธ แสงพลอยสุข
  เด็กหญิงสุกานดา อินทร์รอด
  เด็กหญิงพลอยไพลิน บูรณจินดา
 2. เรื่อง Matrix
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาววรรณา เปลี่ยนพุ่ม
  นางสาววลัญช์ทยา จีรโชตินันท์
  นางสาวภาสิริ พันธุพงศ์
  นางสาววรันธร คล่องสุดใจ


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทองแดง

 1. เรื่อง เยาวชนดี ศรีแผ่นดิน
  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เลขที่ 554 หมู่ 4 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
  นางรัตนาภรณ์ ไซสวัสดิ์
  นายจิรกฤต สิงห์คา
  เด็กชายนิติกร ปันแก้ว
  นายวงศกร ไชยวงศ์ษา
 2. เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ต.หนองควาย อ. หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
  นายกฤษณา พึ่งธรรม
  เด็กหญิงอัจฉราภัทร์ อินสิงห์
  เด็กหญิงณัฐชา คำมา
  เด็กชายทินกร หล้าทอง
 3. เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิว
  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ต.หนองควาย อ. หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
  นายอินทร์แสง เขียวพันธ์
  เด็กหญิงระพีพรรณ จันทคลักษณ์
  เด็กหญิงวีรยา จันทร์ดี
  เด็กหญิงภัคจิรา สายคำวัง
 4. เรื่อง บทเรียนคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
  โรงเรียนสิริวัฒนาบริหารธุรกิจและพณิชยการ เลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
  นางสาวโชติกาญจน์ พิมพา
  นางสาวชฎาพร วันดา
  นางสาวอภิญญา โตจิตร
  นางสาวพัชราพร สุขสงค์


ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ

 1. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
  โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่ 64 อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
  นายศักดิ์ชัย หุ่นนอก
  เด็กหญิงกฤตติยา ไตรทิพย์ชวลิต
  เด็กหญิงวีรินทร์ พงษ์วิทยภานุ
  เด็กหญิงกัญญาภรณ์ เลิศธานัง
 2. เรื่อง Interesting math
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
  นางไพเราะ เวทย์สฤษฎ์
  นางสาวสุปริญญา บัวรับพร
  นางสาวบุญสิริพร บุญโญ
  นายราเมศ ศิริสงวนวงศ์
 3. เรื่อง สมการกำลังสอง
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
  นางไพเราะ เวทย์สฤษฎ์
  นายชนาธิป สุราฤทธิ์
  นายสีหพงศ์ โรจน์ศิริสถิตย์
  นายอิสริยะ พันธุฟัก