โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี:

1. หลักการและเหตุผล โลกออนไลน์เช่นอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนกำลังมีส่วนร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่สื่อบันเทิง สื่อเรื่องเพศ และอบายมุข ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ ฉาบฉวย และสุ่มเสี่ยง เพื่อลดพฤติกรรมและความเสี่ยงดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการระดมสร้างและนำเสนอสื่อสร้างสรรค์บนอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นทางเลือกที่ชัดเจนแก่เยาวชนในการเข้าถึงและใช้งานให้เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของกลไกตลาดทำให้การสร้างสื่อสร้างสรรค์เป็นไปได้ยาก เพราะตลาดโดยรวมมีความต้องการสื่อสร้างสรรค์น้อยเมื่อเทียบกับความต้องการสื่อเพื่อความบันเทิง จึงต้องมีวิธีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและนำเสนอสื่อดีๆ ที่เหมาะสมกับความเป็นจริง
นอกจากนั้น การระดมสร้างและเผยแพร่เนื้อหาดีๆ จะต้องเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือขององค์กรภาคีที่ร่วมงานด้านเนื้อหาสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์ โดยจะต้องมีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายการทำงานที่ชัดเจน เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องมีการพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างเนื้อหาด้านบวกให้แก่ภาคีและเยาวชนผ่านกลไกต่างๆ เช่น กองทุนสื่อสร้างสรรค์ เป็นต้น
เพื่อตอบปัญหาดังกล่าว แผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลน์และการสนับสนุนภาคีเครือข่ายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีด้านการศึกษา การเรียนรู้ จึงได้ร่วมกันริเริ่มโครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายที่จะฝึกอบรมวิธีการสร้างสื่อที่ดี สร้าง รวบรวม และเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ เช่น สื่อเว็บเพจ(HTML) สื่อออนไลน์ สื่อเล่านิทานด้วยเสียง บนอินเทอร์เน็ตให้ได้ทั้งปริมาณ และคุณภาพเพียงพอสำหรับเด็ก เยาวชนไทยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ผ่านเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม โดยใช้กลไกการประกวดเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้าง รวบรวม และเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์บนอินเทอร์เน็ตให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ มากจนเยาวชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้สามารถสร้างสื่อด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม
2.3 เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้เยาวชนที่มีศักยภาพในการสร้างผลงานสร้างสรรค์สามารถพัฒนางานและนำเสนองานต่อสาธารณะชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ โดยผ่านระบบการสร้างแรงจูงใจและการเชื่อมโยงเครือข่ายสังคม
2.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกัน
2.5 เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มของภาคีร่วมงานด้านข้อมูล ความรู้ และการศึกษา เพื่อการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายที่ชัดเจนและเข้มแข็ง
2.6 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ในระยะยาว เช่น กองทุนสื่อสร้างสรรค์

3. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียนและครูในสถานศึกษา ผู้ปกครอง เยาวชนทั่วไป รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

4. ผลผลิตของโครงการ

สื่อการเรียนการสอน 9 กลุ่มสาระวิชา ครอบคลุม 4 ช่วงชั้น ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5. รูปแบบผลงานในการส่งประกวด
มี 3 ประเภท
5.1 โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 โดยเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน หรือคัดลอกเนื้อหามาโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้ใส่ข้อมูลอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ์ แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการสามารถเรียกคืนรางวัลได้
5.2 ผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดในผลงาน ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดได้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมทั้งขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล
5.3 ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงาน และสามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา หรือเผยแพร่สู่สาธารณะชนได้ทุกรูปแบบ โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น ลิขสิทธิ์ของผลงานยังคงเป็นของเจ้าของผลงานที่ผลิตขึ้น การนำไปใช้ต้องถูกอ้างอิงอย่างถูกต้อง ผู้สนับสนุนและผู้ดำเนินงานโครงการไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาสาระ และผลงานดังกล่าว
5.4 แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้หลายทีม
5.5 ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนต้องมีสถานะอยู่ในโรงเรียนที่สมัคร ณ วันที่ประกาศผล วันรับรางวัล และวันจัดกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้โครงการ

 • ประเภทสื่อเว็บเพจ(HTML) สมาชิกทีมละ 4 คน ประกอบด้วยครู 1 คน นักเรียน 3 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
  • ระดับที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • ระดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 • ประเภทสื่อออนไลน์ สมาชิกทีมละ 2 คน ประกอบด้วยครู 1 คน นักเรียน 1 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
  • ระดับที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • ระดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 • ประเภทสื่อเล่านิทานด้วยเสียง สมาชิกทีมละ 3-5 คน ประกอบด้วยนักเรียน 1 คน ไม่จำกัดระดับชั้นการศึกษา สมาชิกทุกคนต้องอยู่ในครอบครัวเดียวกัน จะเกี่ยวพันกันอย่างไรก็ได้ ขอเพียงมีความรักเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านเดียวกัน

6. รางวัลเกียรติยศ

6.1 ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับทีมที่ชนะเลิศในแต่ละประเภท รวม 5 ถ้วยรางวัล คือ

 • ประเภทสื่อเว็บเพจ(HTML) ระดับที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ประเภทสื่อเว็บเพจ(HTML) ระดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 • ประเภทสื่อออนไลน์ ระดับที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ประเภทสื่อออนไลน์ ระดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 • ประเภทสื่อเล่านิทานด้วยเสียง

6.2 รางวัลรองชนะเลิศ โล่รางวัลจาก คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, เลขาธิการ กพฐ., เลขาธิการ สกศ., เลขาธิการ สอศ., ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ผู้อำนวยการสสวท., กรรมการ กสทช., คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุุม
6.3 รางวัลอื่นๆ ได้แก่ ทุนการศึกษา และรางวัลอื่นๆ จาก กสทช. และมหาวิทยาลัยศรีปทุม
6.4 ทุกชิ้นงานที่ส่งและได้คะแนนการตัดสินจากคณะกรรมการ จะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติทุกคน ต่อชิ้นงาน ทั้ง 3 ประเภท ดังนี้

 • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70-80
 • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60-70

7. เกณฑ์การตัดสิน และคณะกรรมการตัดสิน

เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 27 ท่าน
ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่อนุญาตให้มีการประท้วงใดๆ ทั้งสิ้น

8. งบประมาณ

งบประมาณสนับสนุนโดย แผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลน์และการสนับสนุนภาคีเครือข่าย สสส.
และผู้ร่วมสนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม

ขอขอบคุณ

 • สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม