โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สรุปข้อมูลการสมัคร การส่งผลงาน

 • สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ทั้งหมด 870 ชิ้นงาน แบ่งเป็นประเภทเว็บเพจ 320 ชิ้นงาน ประเภทสื่อออนไลน์ 463 ชิ้นงาน ประเภทสื่อเล่านิทานด้วยเสียง 87 ชิ้นงาน
  • จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 2,574 คน
  • สื่อเว็บเพจ 320 ชิ้น ครู 320 คน นักเรียน 960 คน
  • สื่อออนไลน์ 463 ชิ้น ครู 463 คน นักเรียน 463 คน
  • สื่อเล่านิทานด้วยเสียง 87 ชิ้น คิดเป็น 368 คน
 • จำนวนโรงเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วม 120 โรงเรียน
  • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกประเภทเว็บเพจ ซึ่งสามารถใช้งานได้แบบออนไลน์และออฟไลน์ แบ่งเป็น 9 กลุ่มสาระวิชา ครอบคลุม 4 ช่วงชั้น รวมทั้งสิ้น 242 ผลงาน
  • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกประเภทสื่อออนไลน์ แบ่งเป็น 9 กลุ่มสาระวิชา ครอบคลุม 4 ช่วงชั้น รวมทั้งสิ้น 347 ผลงาน
  • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกประเภทสื่อเล่านิทานด้วยเสียง รวมทั้งสิ้น 80 ผลงาน
 • คณะกรรมการตรวจสอบและคัดกรองแล้ว ได้ผลดังต่อไปนี้
  • ประเภทเว็บเพจ
   • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทอง 33 ผลงาน
   • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติระดับเหรียญเงิน 38 ผลงาน
   • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง 93 ผลงาน
   • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติร่วมส่งผลงาน 78 ผลงาน
  • ประเภทสื่อออนไลน์
   • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทอง 37 ผลงาน
   • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติระดับเหรียญเงิน 57 ผลงาน
   • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง 123 ผลงาน
   • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติร่วมส่งผลงาน 130 ผลงาน
  • ประเภทสื่อเล่านิทานด้วยเสียง
   • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทอง 14 ผลงาน
   • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติระดับเหรียญเงิน 18 ผลงาน
   • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง 20 ผลงาน
   • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติร่วมส่งผลงาน 28 ผลงาน

2. ผลการตัดสิน

 • ประเภทสื่อเว็บเพจ(HTML) สมาชิกทีมละ 4 คน ประกอบด้วยครู 1 คน นักเรียน 3 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
  • ระดับที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   • รางวัลชนะเลิศ
    ผลงานที่ได้รับรางวัล ไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศ มี 3 รางวัล
    1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง ระบบไหลเวียนเลือด
    ผู้จัดทำ นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
    เด็กชายปกรณ์ อุยสุย
    เด็กชายธนวัฒน์ กีรติเมธากุล
    เด็กชายทศพร ต้องหุ้ย
    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง จ.ตรัง
    2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม
    ผู้จัดทำ นางสาวทรรศนกร อินทร์เพ็ญ
    เด็กชายอนันต์ ขอนทอง
    เด็กหญิงนิลวรรณา แซ่จ๋าว
    เด็กหญิงเอมวิภา อันยงค์
    โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน จ.กำแพงเพชร
    3. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง เลขยกกำลัง
    ผู้จัดทำ นายมนัด เทศทอง
    นางสาวจามจุรี สร้อยเพชร
    เด็กหญิงวิภามาศ เทศทอง
    เด็กชายชลิต ชอบรัมย์
    โรงเรียนพระแก้ววิทยา จ.สุรินทร์
  • ระดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
   • รางวัลชนะเลิศ
    ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน
    ผู้จัดทำ นายเสถียร วิเชียรสาร
    นางสาวนันธิยา ประชัน
    นางสาวน้ำค้าง คะนวล
    นางสาวสุวนันท์ ประชัน
    โรงเรียนบึงมะลูวิทยา จ.ศรีสะเกษ
   • รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
    1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ(Biological Diversity)
    ผู้จัดทำ นายสมโภชน์ ผ่องใส
    นายกิตติชา พลไพศาล
    นายกิตติพงษ์ อ่อนใจ
    นางสาวอลิษา อุยี่
    โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จ.เชียงราย
    2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง หนทางรอด (Way to Survive)
    ผู้จัดทำ นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์
    นางสาวธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์
    นางสาวศาตนาถ ไหล่ไพบูลย์
    นางสาวมณีทิพย์ เจริญสุข
    โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จ.กทม.
 • ประเภทสื่อออนไลน์ สมาชิกทีมละ 2 คน ประกอบด้วยครู 1 คน นักเรียน 1 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
  • ระดับที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   • รางวัลชนะเลิศ
    ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่เรื่อง ความพอดีที่พอเพียง
    ผู้จัดทำ นางสาววิลาสินี เจติยานุกรกุล
    เด็กหญิงเจนจิราภรณ์ สิทธินาม
    โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน จ.เชียงใหม่
   • รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
    1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง วิถีชีวิตชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง
    ผู้จัดทำ นางสาวพชรมณฑ์ ธีกาศ
    เด็กชายพงศกร เขียวกาศ
    โรงเรียนบ้านดอยคำ จ.ลำพูน
    2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง สถิติ
    ผู้จัดทำ นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ
    เด็กหญิงสิริลัคน์ แสงตะวัน
    โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จ.สุรินทร์
  • ระดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
   • รางวัลชนะเลิศ
    ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่เรื่อง E C O S Y S T E M * ร ะ บ บ นิ เ ว ศ
    ผู้จัดทำ นายธนพล กลิ่นเมือง
    นางสาวณัฐพร สภานนท์
    โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จ.กทม.
   • รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
    1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง โลกมหัศจรรย์ของไข่
    ผู้จัดทำ นางสาวอรกุล ไวว่อง
    นางสาวอุษณีย์ ลายรัตน์
    โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จ.กทม.
    2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง อาหารชีวจิต
    ผู้จัดทำ นางสาวนิโลบล พิพัฒวรรณกุล
    นางสาวสุภาดา โค้ววัฒนา
    โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จ.กทม.
 • ประเภทสื่อเล่านิทานด้วยเสียง สมาชิกทีมละ 3-5 คน ประกอบด้วยนักเรียน 1 คน ไม่จำกัดระดับชั้นการศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ
   ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่เรื่อง เจ้าก้น
   ผู้จัดทำ เด็กหญิงศวัสมน ใจดี
   เด็กหญิงวริศา ใจดี
   นางฑีฆะรัตน์ ใจดี
   นายธีระ เลิศภูมิปัญญา
   โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ.กทม.
  • รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
   1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง กบเลือกนาย
   ผู้จัดทำ เด็กหญิงลัดดาวรรณ ชัยบรรจงรัตนะ
   เด็กหญิงจีรนันท์ แซ่ฉั่ว
   เด็กหญิงวิชชุดา วงตาดี
   เด็กหญิงพนิดา ตราสุวรรณ
   เด็กชายเจษฎากรณ์ แซ่จ๋า
   โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) จ.กทม.
   2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เรื่อง เหมียว เหมียวไม่อยากเป็นแมว
   ผู้จัดทำ นางสาวตวงทิพย์ สุระรังสิต
   นางสาวชลัยรัตน์ ชูเชิดเลิศสิริกุล
   นางสาวสกาวรัตน์ บุญเลิศ
   นางสาวศุทธินี กิจเจริญ
   โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จ.กทม.
  หนังสือประกาศผลอย่างเป็นทางการ ดาวน์โหลด

ขอขอบคุณ

 • สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม