สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทอง

 1. เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรม (รางวัลรองชนะเลิศ ประถม-ม.ต้น)
  โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน เลขที่ 367/5 หมู่4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 62110
  นางสาวทรรศนกร อินทร์เพ็ญ
  เด็กชายอนันต์ ขอนทอง
  เด็กหญิงนิลวรรณา แซ่จ๋าว
  เด็กหญิงเอมวิภา อันยงค์
 2. เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 2 (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่64 ถนนหน้าสถานี ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
  นายวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร
  เด็กหญิงเกียรติภรณ์ พงษ์วิทยภานุ
  เด็กหญิงกุลชนก วอนเพียร
  เด็กหญิงรมิตา ฝูงทองเจริญ
 3. เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์ (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เลขที่ 113 หมู่ 3 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
  นางอังคณา ณ พิกุล
  นายศุภณัฐ มะโนเรือง
  นางสาวกานต์ธิดา อโน
  นายอานนท์ กาบแก้ว
 4. เรื่อง The history of World War (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง 21000
  นางสาวโสมวรรณ พันธุ์สกุล
  นางสาวธาวินี วิลามาศ
  นางสาวศุภมน นิธิพิชญ
  นางสาวปาริชา พุทธรักษา


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญเงิน

 1. เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  โรงเรียนบ้านยาป่าแหน เลขที่ 146 หมู่ที่ 5 ตำบล ปางมะผ้า อำเภอ ปางมะผ้า จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58150
  นางสาวอรพรรณ มณีวรรณ์
  เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พรชัยวสันต์
  เด็กหญิงจารุณี พรชัยวสันต์
  เด็กหญิงนารีรัตน์ ไพรปรีเปรม
 2. เรื่อง Asia
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวสุรีย์ สระศรีสม
  เด็กหญิงณัฐธิดา ธนามโนสาร
  เด็กหญิงวัษฎา ศิริพงษ์ธนะ
  เด็กหญิงปิยมน โอภาสเกรียงชัย
 3. เรื่อง โลกของเรา
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวสมคิด แก้ววงศ์วาลย์
  เด็กหญิงณัฐชฎา นาครักษ์
  เด็กหญิงณัฐธิดา จารุกรุณา
  เด็กหญิงธัญพิชชา วัฒนชีวโนปกรณ์


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทองแดง

 1. เรื่อง อาณาจักรอยุธยา
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายสุพัฒน์ นิยมพรสิน
  เด็กหญิงพิสิฏฐา เมฆอัมพร
  เด็กหญิงณัฐหทัย อริยะพัฒนพาณิชย์
  เด็กหญิงเปรมิกา ชวเมธี
 2. เรื่อง ทวีปแอฟริกา
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวสมคิด แก้ววงศ์วาลย์
  เด็กชายธนากร ปิติธนสารสมบัติ
  เด็กชายพีรวิชญ์ แก้วสัมฤทธิ์
  เด็กชายณัฐพงศ์ นันทพงษ์
 3. เรื่อง Amazing Thailand
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวอนุสรา ศรีสุวรรณพร
  เด็กชายศุภโชติ มหาบัณฑุ
  เด็กชายอธิพัฒน์ พูนสินบูรณะกุล
  เด็กชายภาคิน เรืองศรี
 4. เรื่อง ทวีปยุโรป
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวสุรีย์ สระศรีสม
  เด็กชายภัทรพงษ์ ด่านพูนกิจ
  เด็กชายนิปฐา ฐานกาญจน์
  เด็กชายณัฐกิตติ์ เลิศวิชญโรจน์
 5. เรื่อง Bonjour France
  โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่64 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
  นายวัชรินทร์ สุวดินทร์กูล
  นางสาวฉัตรฐริกา อู่อำพร
  นางสาวศิริลักษณ์ กลิ่นศรี
  นางสาวอินทิรา ชื่นประไพ
 6. เรื่อง Ancient Egypt
  โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง 21000
  นางอัจฉรา รัตนวงษ์
  นางสาวสุกัญญา แสงทอง
  นางสาวสาธิตา ไตร่ตรอง
  นายชุติพนธ์ บำรุงจิตต์
 7. เรื่อง Culture World
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายปรีชา รักษาสิริโรจน์
  นายณัฐชนน ชลวัฒนาธนากร
  นายธนพล นลินวงศ์
  นายนวุติ บัตรมาก
 8. เรื่อง ภูมิศาสตร์
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายปรีชา รักษาสิริโรจน์
  นางสาวศศินา ชมสุวรรณ
  นางสาวศุภากร ลีลานุภาพ
  นางสาวกวินนาฏ ศิริกมล
 9. เรื่อง Important people of Thailand
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางชนิตา สีตาบุตร
  นางสาววรสิตา สิริทวีชัย
  นางสาววิภาดา สว่าง
  นายอภิภู คงเสรีรัตน์
 10. เรื่อง รัฐโบราณในดินแดนไทย
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวเพียงเพ็ญ พุกกริยา
  นางสาวฐานิต ทองชะอม
  นางสาวณภัทร จินดาน้อม
  นายฑีฆายุ ตัญตระกูล
 11. เรื่อง เศรษฐศาสตร์
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายสุพัฒน์ นิยมพรสิน
  นางสาวภัทรา วทัญญุตา
  นายเศรษฐพงษ์ ม้าประเสริฐ
  นายกัญช์ สมพรไพลิน
 12. เรื่อง กฎหมายเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เลขที่ 7 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
  นางสาวฐิติรัตน์ เกษศรี
  นางสาววิจิตรา ศรีเขื่อนแก้ว
  นางสาวฐารวี ลิยงค์
  นางสาวภานุรัตน์ จันทร์หอม
 13. เรื่อง พระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์
  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เลขที่ 7 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
  นางกนกรัตน์ จันทร์กล่ำ
  นางสาวจุฑามาศ สิงค์คุ้ม
  นางสาวนงนุช ชัยพานิชย์
  นางสาวลลิตรี พึ่งทอง
 14. เรื่อง ประวัติศาสตร์ตะวันตก
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวเพียงเพ็ญ พุกกิริยา
  นางสาวปุญชรัสมิ์ อ่างแก้ว
  นางสาววรณัฏฐ์ ตรีเพ็ชร์
  นายศิลป์ปกิจ สันติศิริ
 15. เรื่อง เขตภูมิอากาศโลก
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวเพียงเพ็ญ พุกกิริยา
  นางสาวญาณภา จันทร์มาลา
  นางสาวญาโณภาส จันทร์มาลา
  นางสาวพลินทรา บุญยัง
 16. เรื่อง ภูมิศาสตร์ในทวีปยุโรป
  โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เลขที่ 350 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
  นางศรีไพร ฟ้าเลิศ
  นางสาวศิรินันท์ บุญชุม
  นางสาวนงลักษณ์ ใจคำ
  นางสาวปรียารัตน์ วงค์ชัย
 17. เรื่อง เศรษฐศาสตร์
  โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
  นายสุขุม ชิณวงศ์
  นางสาวธนาพร กุลจารุสิน
  นางสาวสไบทิพย์ ตั้วเจริญ
  นางสาวพัฒสุภา ธีรการุณวงศ์


ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ

 1. เรื่อง ทวีปยุโรป
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวอนุสรา ศรีสุวรรณพร
  เด็กชายอภิภูสิต จิรัตถิติกุล
  เด็กหญิงธนพร ชุณหชัชราชัย
  เด็กชายพงศ์ภีระ นิธินรเศรษฐ
 2. เรื่อง มนตราพิศวง
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายสุพัฒน์ นิยมพรสิน
  เด็กหญิงริญญารัตน์ พีรนันทสิทธิ์
  เด็กหญิงอภิชณา บุญคำภาว์
  เด็กหญิงศรัณยา เพิ่มชอบ
 3. เรื่อง ประวัติศาสตร์และสภาพสังคม
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางรุจี คำภูแสน
  เด็กหญิงพชรพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
  เด็กหญิงพรศิริ แก้ววิชิต
  เด็กชายกร พิบูลย์คณาทรัพย์
 4. เรื่อง ทวีปยุโรป
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางรุจี คำภูแสน
  เด็กหญิงชรินพรกาญจนี
  เด็กชายชยณัฐ กมลาสิงห์
  เด็กหญิงชนิกานต์ โลจนาภิวัฒน์
 5. เรื่อง ยุโรป
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวสุรีย์ สระศรีสม
  เด็กหญิงรัญชนา นานากิจมั่นคง
  เด็กหญิงกาญจนา เอี่ยมกมล
  เด็กหญิงภัทรขวัญ วีระถาวร
 6. เรื่อง พระพุทธศาสนา
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวอนุสรา ศรีสุวรรณพร
  เด็กชายพิพรรธน์ ปึงเสียงดี
  เด็กชายชญธร ใหญ่ไล้บาง
  เด็กชายสรพล พรสมชัย
 7. เรื่อง อยุธยา
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวชนิตา สีตาบุตร
  เด็กหญิงธีรนาฎ กิจเกษตรไพศาล
  เด็กหญิงธิภา หอธรรมรัตน์
  เด็กหญิงนภัทรกมล นามเดช
 8. เรื่อง Thai History
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางรุจี คำภูแสน
  เด็กชายปรเมศร์ ธเนศไพศาล
  เด็กชายติณห์ ตันโสภณ
  เด็กชายคณิน จินดารัตนวงศ์
 9. เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
  โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่ 64 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
  นางสาวจินตนา โรจนกนันท์
  เด็กหญิงศุภร ขมประเสริฐ
  เด็กหญิงเบญจรัตน์ อินทร์หัวย่าน
  เด็กหญิงศุภากร นิลประภา
 10. เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่ 64 ถ.หน้าสถานี ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
  นางสาวจินตนา โรจนกนันท์
  นางสาวฐิตินันท์ ปิยะภูริวิชญ์กุล
  นางสาวอภิญญา เฮงสวัสดิ์
  นางสาวชนิกา ธนัชพรสกุล
 11. เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
  โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
  นางสาวพัชรา นิมิตรถวิล
  เด็กชายสุทธิพงศ์ เจะสา
  เด็กชายศักดิ์มงคล อาชา
  เด็กชายธนบัตร เฉียบแหลม
 12. เรื่อง ประวัติศาสตร์
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นายพงศักดิ์ วรพจน์มาศ
  นายวรเมธ ปัญจเสวี
  นายวรายุทธ สุขผล
  นายพีรดล มั่นใจอาง