ภาษาไทย


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทอง

 

 1. เรื่อง การท่องอาขยาน (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนบ้านยาป่าแหน เลขที่ 146 หมู่ที่ 5 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
  นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ
  เด็กหญิงศิริพร ธารีพิทักษ์
  เด็กหญิงภัสสร ไพรปรีเปรม
  เด็กหญิงนฤมล ธารารักษา
 2. เรื่อง นิทานหรรษา (รางวัลชมเชย)
  โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว หมู่ 4 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
  นางวัฒนา พิศพัน
  เด็กชายกิตติพลชัย ไข่กา
   เด็กชายทินกร จี้อาทิตย์
  เด็กชายนัฐพงษ์ แซ่จ๋าว


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญเงิน

 1. เรื่อง ตัวสะกดกำหนดคำ
  โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว หมู่ 4 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
  นางสาวเยาวลักษณ์ แสงคำ
  เด็กชายนภดล ยงสุวรรรณ์
  เด็กชายศรชัย แชมือ
  เด็กชายเอกพล ชื่นแย้ม
 2. เรื่อง การเขียนโครงงาน
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เลขที่ 13 หมู่ 4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
  นายสุรศักดิ์ คุ้มถนอม
  นางสาวจุรีพร พรหมลี
  นางสาวสุภาพร มาเยอะ
  นางสาวนงเยาว์ โอฬารกิจพาณิช
 3. เรื่อง คำควบกล้ำ ร ล
  โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขที่ 668 หมู่1 บ้านน้ำงาม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  นางรุ้งกาญจน์ เกลอดู
  นางสาวสายสุนีย์ ใหแก้ว
  นายศักดิ์นรินทร์ จันทรทรัพย์
  นางสาวเกษวลี ปัญญาเพิ่ม


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทองแดง

 1. เรื่อง สุภาษิตไทยที่น่ารู้
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวภาวิณี ช้างรู้กิจ
  เด็กชายวรหิรัณย์ ไกรสรทองศรี
  เด็กชายณัชพล ชลวัฒนาธนากร
  เด็กชายปรัตถกร อินทำ
 2. เรื่อง รามเกียรติ์
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวภาวิณี ช้างรู้กิจ
  เด็กชายกลย์ธัช ทนสุนันท์
  เด็กชายวริทธิ์ สุทธิสังข์
  เด็กชายอิศเรนทร์ เดชธรรมรงค์
 3. เรื่อง ภาษาไทยมหาสนุก
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางจิตรา รุ่งเรือง
  เด็กชายภาสวุฒิ ยะกุล
  เด็กชายฐากูล ประทีปะผลิน
  เด็กชายทวีศักดิ์ สุขสุพืช
 4. เรื่อง นิทานพื้นบ้าน
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวเกศินี คำสุข
  เด็กหญิงวิเวียร ชาญเกียรติก้อง
  เด็กหญิงศุภัชฌา มหาวัฒนะ
  เด็กหญิงกนกอร นววณิชชากร
 5. เรื่อง สุภาษิตคำพังเพย
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวนิตยา เปี่ยมแสง
  นางสาวสุริวัสส กุลศิริเรืองยศ
  นางสาวภัทรปภา ฐาปนภาคย์
  นายวรากร บางเลา
 6. เรื่อง คำราชาศัพท์
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
  นางสาวภาวิณี ช้างรู้กิจ
  นายกาจบัณฑิต แย้มสรวล
  นายสหพจน์ ผมทอง
  นายกันตณัตฐ์ ธรรมคุฬห์
 7. เรื่อง การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว
  โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขที่ 668 หมู่1 บ้านน้ำงาม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  นางรุ้งกาญจน์ เกลอดู
  นางสุภาพร ฟูวงศ์
  นางสาววรัญญา ตุ่มคำ
  นางสาวนารีรัตน์ เชอมือ
 8. เรื่อง การออกเสียง ร ล ควบกล้ำ
  โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขที่ 668 หมู่1 บ้านน้ำงาม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  นางรุ้งกาญจน์ เกลอดู
  นายเกียรติศักดิ์ สุรินทร์
  นายสรนันท์ กันธิมา
  นายโอภาส ลุงทอน


ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ

 1. เรื่อง ตัวละครในวรรณคดีไทย
  โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่ 64 ต.บ้านโป่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70110
  นางสาวปิยนุช ย้งปรีชา
  นางสาวประภาพร ม่วงเจริญสุข
  เด็กหญิงพินิจนันท์ สุระพีพงษ์
  เด็กหญิงอัญชิษฐา ตั้งสุข
 2. เรื่อง คำราชาศัพท์
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  นางภาวิณี ช้างรู้กิจ
  นางสาวอิสรีย์ ชัยมัธยมผล
  นางสาวเจสสิก้า ช่วงชื่น
  นางสาวสุกัญญา ติ่งเจริญ
 3. เรื่อง คำในภาษาไทย
  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เลขที่ 7/1 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
  นางรัชนีกร จันทรสิทธิ์
  นางสาวโศภิษฐกุล ลาลี
  นางสาวมัชฌิมาภรณ์ หอมขจร
  นางสาวนันทพร เรือนคุ้ม