About Us

producer

1. Phunyanuch Thamromdee Prathom 6 (San)

2. Nantanut Sakavutanudech Prathom 6 (Grace)

3. Pitchaporn Thanachotworaphong Prathom 6 (Tam tam)

Advisor

Ms.Pariya Pongthanakom

Prathom 6

Saint Francis Xavier Convent School