ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง "เลขยกกำลัง" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน    พุทธศักราช 2551 
ซึ่งคณะผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเลขยกกำลัง ได้แก่  ความหมายของเลขยก
กำลัง  การดำเนินการของเลขยกกำลัง และ การนำไปใช  ้  ซึ่งคณะผู้จัดทำยังได้นำเสนอวิธีการ
เรียนรู้แบบสื่อวีดีโอ เกมการศึกษา และแบบฝึกทักษะต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเรียน
รู้เรื่อง "เลขยกกำลัง"ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วย
            คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า   จะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ด้านการศึกษา
และขอขอบพระคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เว็บไซต์ไทยกู๊ด
วิวดอทคอม     มหาวิทยาลัยศรีปทุม   และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่จัดกิจกรรมให้พวกเราได้
แสดงความสามารถและพัฒนาผลงานที่เป็นประโยชน์นี้ขึ้น
      
                                                                                                 เว็บมาสเตอ