Welcome

 
   Home
 
 
 
 

 
 
Idiom สำนวนภาษาอังกฤษ

idiom  คือ  วลีที่มีความหมายพิเศษ  โดยปกติเราจะเข้าใจความหมายของ idiom ก็จะต้องดูจากบริบท

idiom  มีหลายประเภท  ดังนี้

1.ประเภทที่ประกอบด้วย  กริยา  และ  นาม  เช่น  hit the big time, get big bucks, be

something else  เราไม่สามารถจะใช้กริยาหรือนามตัวอื่นมาแทนที่ในวลีเหล่านี้ได้

2.ประเภทที่ใช้คำว่า it ในวลีที่มีรูปแบบตายตัว  เช่น  make it big, go for it, has got it made  คำว่า

‘it’ ไม่ได้มีความหมายแทนอะไร  แต่มีความหมายทั่วไป  เราไม่สามารถจะใช้คำนามอื่นมา

แทนที่  it  ได้  เช่น  เราจะไม่พูดว่า he made the job big หรือ hes got the job made อย่างไรก็ตาม เราอาจจะพูดว่า  he went for the job  แต่ก็จะมีความหมายต่างจาก he went for it กรณีแรกหมายถึง  เขาใช้ความพยายามที่จะได้งานนี้  กรณีหลังหมายถึงเขาใช้ความพยายามทั้งหมดที่เขามีเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ

3.ประเภทที่สาม  ประกอบด้วย  be + บุพบท + นาม เช่น be up to something หรือ be into

something  ในกรณีของ be up to something  เราไม่สามารถใช้คำนามอื่นมาแทน something ได้ เพราะตามความหมายแล้วเราไม่รู้แน่ว่าเขากำลังทำอะไร เราไม่รู้ว่า something หมายถึงอะไร  แต่ในกรณีของ be into something เราสามารถใช้คำนามอื่นมาแทน something ได้ เช่น เราอาจพูดว่า hes into surfing เขาชอบเล่นกระดานโต้คลื่น  หรือ  shes into horseback riding เธอชอบขี่ม้า เป็นต้น

เข้าสู่เนื้อหา