About us

จากการที่เราเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในช่วงเวลาปีการศึกษา2553นี้ ทำให้เราได้มีโอกาสพัฒนาเว็บไซด์นี้ขึ้นมาและได้นำพวกเราเข้าร่วมโครงการ ประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้(DigitalLearningContest) ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษาพร้อมทั้งของรางวัล