Contact us

นาย ธรรค์ ธารธรเจริญ ม.4/3 # 36 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

นาย อนวัช นัดสูงวงษ์ ม.4/3 # 43 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

นาย ภาสวิชญ์ วิชิตพงษ์ ม.4/3 # 47 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

นายพงษ์ศักดิ์ วรพจน์มาศ คุณครูที่ปรึกษา