History

คำแสลงเปนคำที่ได้จากประสบการณ์หรือถามผู้ รู้จิง มักหาตามหนังสือไม่เจอ เพราะมันไม่ค่อยสุภาพ อย่างถ้าเพื่อนๆเขียน คำนำรายงานว่า รายงานนี้เปนรายงานเกี่ยวกับคำศัพท์แรพโย่ของวัยรุ่น แทนคำว่า รายงานนี้เปนรายงานเกี่ยวกับคำศัพท์แสลงของวัยรุ่น อย่างงี้เปนต้น คือความไม่เหมาะสม เราจึงมักหาไม่เจอตามตำราวิชาการ