ทานตะวัน

Home คณะผู้จัดทำ หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5
หน้าที่6 หน้าที่7 หน้าที่8 หน้าที่9 หน้าที่10
หน้าที่11 หน้าที่12 หน้าที่13 หน้าที่14 หน้าที่15
หน้าที่16 หน้าที่17 หน้าที่18 หน้าที่19 หน้าที่20

 

สถานการณ์ ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกทานตะวัน ปี 2540/41ประมาณ 300,000 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2539/40 ร้อยละ 33 ซึ่งมีพื้นที่ปลูก 225,000 ไร่ ส่วนผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 33,000 ตัน ในปี 2539/40 เป็น 45,900 ตัน ในปี 2540/41 แต่ความต้องการผลผลิตเมล็ดทานตะวันของโรงงานสกัดน้ำมันและอุตสาหกรรมอาหารปีละประมาณ 100,000 ตัน จะเห็นได้ว่าประเทศไทยสามารถเพิ่มพื้นที่ปลูกทานตะวันได้อีกถึง 1 ล้านไร่การปลูกทานตะวันมุ่งเน้นเป็นรายได้เพิ่มสำหรับเกษตรกร โดยปลูกเป็นพืชที่ 2 หรือพืชปลายฤดูฝน โดยพื้นที่ปลูกพืชหลังการปลูกข้าวโพดหรือพืชตระกูลถั่วในพ้นที่เป็นดินร่วน หรือดินเหนียว เพราะ ทานตะวันเป็นพืชที่มีรากลึกจึงช่วยให้สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง นอกจากนี้ยังปลูกได้ดีในดินเกือบทุกสภาพ ยกเว้นดิน ที่มีสภาพเป็นกรดจัดและมีน้ำท่วมขัง มีปัญหาที่สำคัญคือ ยังเป็นพืชค่อนข้างใหม่สำหรับเกษตรกรทั่วไปและเมล็ดพันธุ์มีราคาค่อนข้างสูงต้องนำ เข้าจากต่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามการผลิตทานตะวันยังเป็รสิ่งจำเป็น เพราะทุกปีประเทศไทยต้องนำเข้าเมล็ดและผลิตภันฑ์จากทานตะวันปี ละไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท ถ้ามีการส่งเสริมการปลูกทานตะวันได้อย่างเพียงพอนอกจากทดแทนการนำเข้าแล้วยังสามารถส่งออกไปจำหน่าย ต่างประเทศได้อีกด้วย แหล่งปลูกที่สำคัญ 1 ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดลพบุรีสระบุรี 2 ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี พะเยา ตาก เชียงราย เชียงใหม่แพร่ น่าน 3 ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี 4 ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี 5 ภาคตะวันออกเฉียงเเหนือ ได้แก่จังหวัดนครราชสีมา ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู ขอนแก่น ฤดูปลูก 1. ต้นฤดูฝน ปลายมีนาคม และเมษายน เก็บเกี่ยวกรกฏาคม 2. ปลายฤดูฝน กลางสิหาคม - ต้นตุลาคมเก็บเกี่ยว ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 3. หลังนาในเขตชลประทาน ภายในเดือนธันวาคมเก็บเกี่ยว เมษายน ผู้เรียบเรียง สมศักดิ์ วรรณศิริ ทรงพล สุโพธิ์ กลุ่มงานป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com