ประไหมสุหรี

Home คณะผู้จัดทำ หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5
หน้าที่6 หน้าที่7 หน้าที่8 หน้าที่9 หน้าที่10
หน้าที่11 หน้าที่12 หน้าที่13 หน้าที่14 หน้าที่15
หน้าที่16 หน้าที่17 หน้าที่18 หน้าที่19 หน้าที่20

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Centaurea moschata วงศ์ : Compositae ชื่อสามัญ : Giant Sweet Sultan ชื่ออื่น ๆ : ประไหมสุหรี ประวัติ ประไหมสุหรีมีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน ประไหมสุหรี โครงการศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงดำเนินการในภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา และ ปัตตานี ยังผลให้ศิลป หัตถกรรมพื้นบ้านหลายอย่าง ได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนา จนสามารถคงอยู่ได้และสืบสานเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของท้องถิ่นรวมทั้งของชาติ นอกจากนี้ ยังทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ฐานะความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกโครงการศิลปาชีพ ส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่มีเวลาว่างมากและมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดี เมื่อได้เข้ามาฝึกและผลิตศิลปหัตถกรรมตามโครงการ ย่อมทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของเวลาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เป็นการปลูกฝังคุณนิสัยในด้านของความประณีต ละเอียดอ่อน ความขยัน อดทน ความรอบคอบ ความช่างคิด ช่างประดิษฐ์ ความสามัคคี การรู้จักทำงานร่วมกัน นอกจากนี้แล้ว โครงการศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ยังช่วยให้เกิดผลในการพัฒนาชุมชนและความเจริญในท้องถิ่น เพราะเมื่อทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้น ณ ที่ใด ที่นั้นจะมีการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านการคมนาคม การสาธารณูปโภค การศึกษา การสวัสดิการสังคม และอื่นๆ โดยมีการระดมกำลังจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ ซึ่งนอกจากจะมีการพัฒนาทางวัตถุแล้ว ยังเกิดผลต่อการพัฒนาจิตใจและความเป็นอยู่ของผู้คน ให้มีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน โดยในอดีตที่ผ่านมามีการแบ่งเป็นกลุ่มระหว่างผู้ที่นับถือศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลาม แต่เมื่อโครงการศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริไปถึง ทำให้ไม่มีการแบ่งกลุ่มสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก แต่สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นจากโครงการทำนุบำรุงศิลปหัตถกรรม ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ คือ ชาวบ้านมีความรู้สึกผูกพันต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากด้วยความซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระองค์ ที่ทรงห่วงใยและดูแลทุกข์สุขของราษฎร ตลอดเวลาที่ดำเนินโครงการนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนแหล่งโครงการต่างๆ อยู่เสมอ พร้อมทั้งทรงนำความเจริญในด้านต่างๆ ไปสู่ชุมชนดังกล่าว รวมไปถึงการพระราชทานพระราชานุเคราะห์เกื้อกูลชีวิตส่วนตัว จนเป็นที่ประจักษ์ชัดกันทั่วไป ราษฎรส่วนใหญ่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูเรียก สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถด้วยความเคารพรักและจงรักภักดีว่า ประไหมสุหรี เช่นเดียวกับที่เรียก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า รายอกีตอ พระเจ้าแผ่นดินของเรา ประไหมสุหรี CENTAUREA MOSCHATA L. ‘IMPERIALIS’ ไม้ล้มลุกแตกพุ่มขนาดใหญ่ ออกดอกชูเด่นเหนือพุ่มใบ กลีบดอกฉีกเป็นริ้วสวยงามแปลกตา ดอกมีหลายสีให้เลือกปลูก ทั้งขาว เหลือง ชมพู ม่วง ออกดอกได้ดีในที่อากาศเย็น เช่น ทางภาคเหนือ เหมาะจะปลูกในฤดูหนาว ถิ่นกำเนิด แถบเมดิเตอร์เรเนียน ลักษณะ ไม้ดอกล้มลุก อายุสั้นหรือหลายปี สูง 60-90 ซม. ใบ ใบประกอบที่ไม่แยกออกจากกัน ดอก ดอกเดี่ยว ชูเด่นเหนือพุ่มใบ กลีบดอกบาง ปลายหยักเป็นแฉกลึก มีหลายสี เช่น สีขาว เหลือง ชมพูอ่อน ม่วงอมฟ้า หรือม่วงอมแดง ฤดูออกดอก ฤดูหนาวออกดอกได้ดีในที่อากาศเย็น กลิ่นหอมอ่อน สภาพปลูก ดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดดจัด ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com