* * ก า ร เ ล ือ ก ซ ื ้อ ส า ย เ บ ส * *

   

 

                                                  

การเลือกสายเบส

                  สายเบสไฟฟ้าจะเป็นประเภทวาวด์สตริง  คือมีแกนและพันรอบด้วยเส้นลวดหุ้มอีกชั้น  เราแบ่งลักษณะของสายเบสออกเป็น 3 ชนิด คือ

  1. ราวด์วาวด์
  2. แฟลตวาวด์
  3. กราวด์วาวด์

 จัดทำโดย
น.ส. น้ำทิพย์ บุรินทร์ธนฉัตร น.ส. สมาพร แก้วเขียว น.ส. โสพิตรา ดาดวง
โรงเรียนสตรีสรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร
copyright(c)  2006 Ms.Namtip  Ms. Samaporn  Ms. Sopitra. All  rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com