เครื่องดนตรีประเภทเครื่องประกอบจังหวะ

 

      

 

 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องประกอบจังหวะ [Percussion Instruments]

กลองชุด [Drumkit]     กลองทิมปานี [Timpani]

ระนาดฝรั่ง [Glockenspiel]    ระนาดฝรั่ง [Xylophone]

                                                                                                            3d_darkbg_d_click_15.gifหน้าแรก

จัดทำโดย
นางสาวตรีทิพย์  โรจน์ประเสริฐกุล นางสาวธนัชพร  ดำรงวิเศษพาณิชย์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss.Threethip  Rojprasertkul  Miss.Tanatporn  Dumrongvisetpanit  

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com