ลักษณะพิเศษ

 

Homeประวัติผู้จัดทำ..ผู้แต่งประเพณีการเห่เรือตำนานการเห่เรือเนื้อเรื่องลักษณะพิเศษการพิจารณาคุณค่าลักษณะการแต่งความรู้ประกอบชื่อเรือและชื่อสัตว์ในเรื่องความรู้ที่ได้จากเรื่อง

 

 

ลักษณะพิเศษของกาพย์เห่เรือ       

1. ลักษณะของสำนวนและความหมาย  ใช้สำนวนกะทัดรัด มีความหมายเด่นชัดเข้าใจง่ายและมีน้ำหนักอย่างเหมาะสม เช่น                       
                       พระเสด็จโดยแดนชล                ทรงเรือต้นงามเฉิดฉาย                
 กิ่งแก้วแพรวพรรณราย                                     พายอ่อนหยับวับงามงอน       

 2. ลักษณะถ้อยคำ ใช้ถ้อยคำเกลี้ยงเกลาสละสลวย ไพเราะด้วยการสัมผัสและทำให้เกิดภาพพจน์ เช่น                        
                       เนื้ออ่อนอ่อนแต่ชื่อ                    เนื้อน้องหรืออ่อนทั้งกาย    
ใครต้องข้องจิตชาย                                          ไม่วายนึกตรึกตรึงทรวง        

3. ลักษณะการพรรณนา การพรรณนาความรู้สึกลึกซึ้งและแยบคายมาก เช่น     
                       แก้มช้ำช้ำใครต้อง                       อันแก้มน้องช้ำเพราะชม                
ปลาทุกทุกข์อกตรม                                            เหมือนทุกข์ที่พี่จากนาง       

 4. ลักษณะอารมณ์ เกิดอารมณ์สะเทือนใจ เช่น                        
                       เพรางายวายเสพรส                    แสนกำสรดอดโอชา                 
อิ่มทุกข์อิ่มชลนา                                               อิ่มโศกาหน้านองชล        

5. ลักษณะการแต่ง แต่งถูกต้อง มีการเล่นอักษร มีสำนวนอุปมาอุปไมย  เช่น                         

                         รอนรอนสุริยโอ้                         อัสดง                                       
เรื่อยเรื่อยลับเมรุลง                                            ค่ำแล้ว                                 
รอนรอนจิตจำนง                                               นุชพี่ เพียงแม่                         
เรื่อยเรื่อยเรียมคอบแก้ว                                      คลับคล้ายเรียมเหลียว

 

 

จัดทำโดย
นางสาวอุสุมา สิริอิทธิวงศ์
นางสาววนิดา แซ่ซื้อ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 MissUsuma  Siriit-tiwong and MissVanida Sae-sue. All rights reseved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com