ความสำคัญของน้ำ

 

Homeภูมิประเทศภูมิอากาศ   ทรัพยากรธรรมชาติ

tangowen@chaiyo.com

[ทรัพยากรดิน
[ปัญหาของดิน
[วิธีอนุรักษ์ดิน
[ทรัพยากรแร่ธาตุ
[วิธีอนุรักษ์แร่ธาตุ
[ทรัพยากรป่าไม้
[ประเภทของป่าไม้
[ป่าไม้ผลัดใบ
[ป่าไม้ไม่ผลัดใบ
[ความสำคัญของป่าไม้
[วิธีอนุรักษ์ป่าไม้
[วิธีปลูกป่า
[ทรัพยากรน้ำ
[ความสำคัญของน้ำ] 
[ปัญหาของทรัพยากรน้ำ
[ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
[วิธีอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ] 

ความสำคัญของทรัพยากรน้ำ น้ำนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายประการ

และถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตที่จะขาดเสียมิได้ ในด้นความสำคัญของน้ำอาจสรุปได้ป็น

5ประการ คือ

1.น้ำมีความสำคัยต่อเกษตรกรรม ทั้งในด้านการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์

2.น้ำมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรม และการผลิตพลังงาน เช่น การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ

3.น้ำมีความต่อการคมนาคมขนส่งทางเรือ

4.น้ำมีความสำคัญต่อการบริโภคใช้สอยของมนุษย์โดยตรง

 


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002TangNing All rights reserved.