จากใจคนจริง
Homeจากใจคนจริงเตรียมนิทราเหนื่ยนักพักก่อนนะได้จินตนาการมีกำลังใจ

 

 

  นางกาญจนา เตชะวณิชย์  ครูชำนาญการพิเศษ

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

  ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ดุริยางค์สากล) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

  ประกาศนียบัตร นาฏศิลปชั้นสูง (ดุริยางค์สากล) วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร

  E-mail: sk_kanchana@hotmail.com

 

จัดทำโดย
ครูกาญจนา เตชะวณิชย์ โรงเรืยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2008 Mrs.Kanchana Techavanich All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com