logo.png

ทำแบบทดสอบกันใหม่

Homeผู้จัดทำภาพโรงเรียนมาทำแบบฝึกกันก่อนนิทานน่ารู้วรรณกรรมทำแบบทดสอบกันใหม่

 

แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดมีความหมายเกี่ยวข้องกัน

  ก.   พระมหาชนก - พระชนกกุมาร
  ข.   ทศชาติชาดก - พระเจ้าสิบชาต
  ค.  พระมหาชนก - นางมณีเมขลา
  ง.  พระเจ้าสิบชาติ - พระโปลชนก
2. คำว่า " พระอนุชา "  หมายถึงผู้ใด
  ก.  พระชนกกุมาร
  ข.  พระอรัฐชนก
  ค.  พระโปลชนก
  ง.  อำมาตย์
3. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของพราหมณ์ทิศาปาโมกข์

  ก.  มีความเมตตา
  ข.  มีความสามัคคี
  ค.  มีความเพียร
  ง.  มีความซื่อสัตย์

4. การที่พระอรัฐชนกหลงเชื่อคำยุยงของอำมาตย์แล้วจับพระโปลชนกไปจองจำ  โดยไม่มีการสอบสวนตรงกับสำนวนไทยว่าอย่างไร

  ก.  หูหาเรื่อง
  ข.  หูไปนาตาไปไร่
  ค.  หูหนาตาเล่อ
  ง.  หูเบา

5. การกระทำของอำมาตย์ตรงกับสำนวนไทยว่าอย่างไร

  ก.  ยุให้รำ  ตำให้รั่ว
  ข.  ชักน้ำเข้าลึก  ชักศึกเข้าบ้าน
  ค.  เกลือเป็นหนอน
  ง.  หน้าเนื้อใจเสือ

6. กรณีที่เรืออับปาง  ถ้านักเรียนประสบเหตุการณ์เช่นนี้  สิ่งแรกที่ควรทำคืออะไร

  ก.  ตะโกนให้คนช่วย
  ข.  ตั้งสติให้มั่น  แล้วคิดช่วยตัวเอง
  ค.  ไหว้เทวดาให้คุ้มครอง
  ง.  รีบกระโดดหนีก่อนเรือจม

7. เพราะเหตุใดพระมหาชนกจึงใช้ผ้าชุบน้ำมันมานุ่งห่ม

  ก.  เพราะน้ำมันมีคุณสมบัติทำให้ร่างกายอบอุ่น
  ข.  เพราะน้ำมันมีคุณสมบัติลอยตัวทำให้ไม่จมน้ำ
  ค.  เพราะน้ำมันมีกลิ่นหอมทำให้มีแรงว่ายน้ำ
  ง.  เพราะน้ำมันช่วยให้ตัวเบา

8. การที่พระมหาชนกพยายามว่ายน้ำเข้าหาฝั่ง  ทั้งที่มองไม่เห็นฝั่ง  เป็นเพราะพระองค์ยึดหลักคุณธรรมข้อใด

  ก.  ความเพียรเป็นที่ตั้ง
  ข.  ความมีสติสัมปชัญญะ
  ค.  การพึ่งตนเอง
  ง.  การแข่งขันกับเวลา

9. พระมหาชนกเดินทางไปถึงเมืองมิถิลาโดยวิธีใด

  ก.  โดยสารเรือสินค้า
  ข.  ว่ายน้ำจนถึงฝั่ง
  ค.  นางเมขลาให้พรเหาะได้
  ง.  นางเมขลาพาไปส่ง

10. จุดประสงค์ที่พระมหาชนกออกเดินทางไปมิถิลาคือเรื่องใด

  ก. เพื่อค้าขายสินค้า
  ข. เพื่อทำสงคราม
  ค. เพื่อพบพระโปลชนก
  ง. เพื่อชิงราชบัลลังก์

    จัดทำโดย  ผจงจิต  เถินมงคล
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ   ถนนพระราม 6 เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร
 Copyright(c) 2005  Miss  Pajongjit  Thearnmongkol  All  right  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548

www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.