ผู้จัดทำ

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนที่มาลักษณะประเภทตัวอย่างสอบหลังเรียน

 

 

 

เรื่องเพลงพื้นบ้านที่ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นนี้ จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา ดังนี้

1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวในเพลงพื้นบ้าน โดยศึกษาเกี่ยวกับ ที่มา ฉันทลักษณ์ ลำนำ ถ้อยคำสำนวนภาษาถิ่น ความหมาย และอิทธิพลที่มีต่อการดำรงชีวิต คติความเชื่อ ค่านิยมของชนในอดีต
2. เพื่อให้ตระหนัก ซาบซึ้ง เห็นประโยชน์และคุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่น เกิดความรัก ความหวงแหนและภาคภูมิใจในอดีตของท้องถิ่นตน
   ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารอ้างอิงดังต่อไปนี้
    สำเนียง เรียนรัชตะ.
เอกสารประกอบการสอน วรรณกรรมท้องถิ่น ท 035. 2537. อัดสำเนา.
    จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด. ที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมโภช 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ รวมเรื่องเยาว์เล่าสู่กันฟัง. กรุงเทพฯ : ม. ป. ท. , ม. ป. ป.
    สำนักพิมพ์ รัชดาพานิช. การละเล่นเด็กไทย เล่ม 1 - 4. กรุงเทพฯ : รัชดาพานิช. ม. ป. ป.

ประวัติผู้จัดทำ
นางสำเนียง เรียนรัชตะ อาจารย์ 3 ระดับ 8
โรงเรียนศึกษานารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 กรุงเทพมหานคร
ประวัติการทำงาน รับราชการเมื่อ 10 พฤษภาคม 2521
หน้าที่การทำงาน สอนวิชาภาษาไทย ท 202 ม 2 ปีการศึกษา 2547
  

จัดทำโดย อาจารย์สำเนียง เรียนรัชตะ
โรงเรียนศึกษานารี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
Copyright(c) 2004 Mrs. Sumneing Reinratchata. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.