สอบหลังเรียน

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนที่มาลักษณะประเภทตัวอย่างสอบหลังเรียน

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ความหมายของเพลงพื้นบ้าน ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

  ก. เพลงที่ชาวบ้านร้อง 
  ข. เพลงที่ชาวบ้านประดิษฐ์ขึ้น 
  ค. เพลงที่ชาวบ้านร่วมกันรื่นเริง 
  ง. เพลงที่ชาวบ้านร่วมกันแสดง
2. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของเพลงพื้นบ้านเด่นชัดที่สุด
  ก. แสดงเอกลักษณ์ของคนในหมู่บ้าน 
  ข.  ทุกคนร้องได้
  ค. มีสัมผัสคล้องจอง 
  ง. ให้ความบันเทิง
3. โดยทั่วไปแล้วเพลงพื้นบ้านจะมีลักษณะเด่น คือ

  ก. มีความสนุกสนาน ใช้ภาษาคมคาย มีภาษาบาลีสันสกฤต
  ข.  มีความเรียบง่ายทั้งด้านทั้งด้านแต่งกาย และการเล่น
  ค.  เป็นวรรณกรรมอมุขปาฐะ มีความเป็นพื้นบ้านพื้นเมือง
  ง. มีภาษาถิ่นปะปนอยู่ จังหวะเร้าใจ ใช้ศัพท์สูงชวนฟัง

4. เพลงพื้นบ้านที่ประกอบการทำงาน คือเพลงอะไร

  ก.  เพลงเต้นกำรำเคียว
  ข.  หมอลำ
  ค.  เพลงเรือ
  ง.  เพลงฉ่อย

5. เพลงแห่นางแมวจัดเป็นเพลงชนิดใด

  ก. เพลงปฏิพากย์ 
  ข. เพลงประกอบการเล่น 
  ค. เพลงประกอบพิธี 
  ง. เพลงเข้าผีเชิญผี

6. เพลงที่ใช้ร้องเกี้ยวพาราสีกัน หลังจากทำบุญตักบาตรแล้วมานั่งรอบโบสถ์ เรียกว่าเพลงอะไร

  ก.  เพลงพวงมาลัย
  ข. เพลงลำตัด 
  ค. เพลงรำวง 
  ง. เพลงพิษฐาน

7. "จะให้นั่งแต่หอทอแต่หูก นั่งเลี้ยงแต่กันแต่ไร" จากบทเพลงนี้ทำให้เราได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งใดบ้าง

  ก. การทำงาน การเลี้ยงดูบุตร 
  ข. การเลี้ยงลูกในสมัยโบราณ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  ค. การทอผ้า การแต่งกาย 
  ง. การปลูกเรือน การเลี้ยงดูบุตร

8. "วัดเอ๋ย วัดโบสถ์ ปลูกข้าวโพดสาลี เจ้าลูกเขยตกยาก แม่ยายก็พรากลูกสาวหนี ต้นข้าวโพดสาลี ตั้งแต่นี้จะโรยรา" เพลงกล่อมเด็กนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

  ก. สอนให้รู้จักมีสัมมาอาชีพ 
  ข. สอนให้มีความประพฤติดี 
  ค. สอนเกี่ยวกับความรัก การทำมาหากิน 
  ง. สอนให้เป็นผู้มีคุณธรรม

9. เพลงกล่อมเด็กมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

  ก. อบรมสั่งสอน 
  ข. แสดงความในใจของแม่ที่มีต่อลูก 
  ค. ต้องการให้เด็กนอนหลับ 
  ง.  ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดเป็นประโยชน์และคุณค่าของเพลงพื้นบ้านุ

  ก. ทราบเกร็ดย่อยความรู้ในด้านต่าง ๆ
  ข. ได้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในยุคสมัยนั้น
  ค. ทำให้ทราบลักษณะของวรรณกรรมลายลักษณ์ท้องถิ่น
  ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก 

จัดทำโดยอาจารย์สำเนียง เรียนรัชตะ
โรงเรียนศึกษานารี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.