มรรยาท

 clock_alarm.gif

Homeเลขหมู่หนังสือระเบียบมรรยาท

thaigoodview@hotmail.com

                เนื่องจากห้องสมุด  เป็นสถานที่ที่มีคนมาใช้บริการจำนวนมาก  จำเป็นจะต้องคำนึงถึงมรรยาทการใช้ห้องสมุด  ดังต่อไปนี้

.   แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
.  ไม่ควรนำกระเป๋าหนังสือ  ถุงย่าม  เข้าไปในห้องสมุด  ยกเว้นกระเป๋าสตางค์ 
      
และฝากสิ่งของ
อื่นๆ ไว้ที่ที่ฝากซึ่งทางห้องสมุดจัดไว้ให้
.  ไม่ทำเสียงดังรบกวนผู้อื่น
.  ไม่นำอาหาร  ของขบเคี้ยว  และเครื่องดื่มเข้าไปในห้องสมุด
.  หยิบหนังสือหรือเอกสารด้วยความระมัดระวัง  และอย่ารื้อค้นให้กระจุยกระจาย
.  ไม่ขีดเขียน  ฉีก  หรือตัดหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ
.  เมื่อใช้หนังสือเสร็จแล้ว  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของห้องสมุดนั้นๆ
.  ไม้ควรนำหนังสือ  หนังสือพิมพ์  หรือวารสารมาไว้อ่านครั้งละหลายฉบับ
     
  เพื่อผู้อื่นจะได้มีโอกาสใช้บ้าง

.  เมื่อลุกจากที่นั่งแล้วควรเลื่อนเก้าอี้เก็บให้เรียบร้อย
๑๐
.  ยืมหนังสือก่อนนำออกจากห้องสมุด  และส่งคืนตามวันที่กำหนด
 


 คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com

Copyright(c) 2002 Prajuab_Kanitta. All rights reserved.