3d_welcome01_darkbg_1.gif

การฟ้อนค่ะ

ประวัติผู้จัดทำ

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนนาฏศิลป์ไทยภาษาท่า...น่ารู้นาฏยศัทย์น่ารู้การก้าวเท้าแบบนาฏศิลป์แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

                                 p_flower_pink.gifp_flower_pink.gif  p_flower_pink.gifp_flower_pink.gif

  bullet_star.gif   ชื่อ       นางสาวมัลลิกา   สุทธิสถิตย์

  bullet_star.gif   วัน/ เดือน/ ปีเกิด    9  สิงหาคม   2522

  bullet_star.gif   ที่อยู่ปัจจุบัน    33 / 3 หมู่  10  ตำบลแสลง  อำเภอเมือง   จังหวัดจันทบุรี          

  bullet_star.gif   บิดาชื่อ   นายโมทย์   สุทธิสถิตย์

  bullet_star.gif   มารดาชื่อ   นางจำเรียง   สุทธิสถิตย์

  bullet_star.gif   สถานภาพ   โสด

  bullet_star.gif   โทร  039-  480063   หรือ  09 – 9306372

  bullet_star.gif    3d_darkbg_b_email.gifnulovening@hotmail.com

 สวัสดีจ้าทุกคน

 flower_wind.gif

จัดทำโดยครูมัลลิกา สุทธิสถิตย์
โรงเรียนบ้านคลองกะพง จันทบุรี
Copyright(c)2006 Ms.Mallika Sutthisathit.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.