3d_welcome01_darkbg_1.gif

การฟ้อนค่ะ

การก้าวเท้าแบบนาฏศิลป์

 

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนนาฏศิลป์ไทยภาษาท่า...น่ารู้นาฏยศัทย์น่ารู้การก้าวเท้าแบบนาฏศิลป์แบบทดสอบหลังเรียน
ลักษณะการก้าวเท้า 
นำนาฏยศัพท์มาประกอบเพลง 
ท้าท้ายความสามารถ 

 

 .  การยกเท้า      การยกเท้าจะยกเท้าข้างใดข้างหนึ่งก่อนก็ได้  โดยอาจใช้วิธีประเท้าหรือก้าวเท้าด้วยเท้าใดเท้าหนึ่งแล้วจึงยกเท้า
 หรือยกเท้าโดยไม่ประเท้าก่อนก็ได้  ซึ่งการยกเท้ามี  ๒  ลักษณะ  คือ  การยกหน้าและการยกข้าง

 ๑)  การยกหน้า  ให้วางเท้าขวาเหลื่อมไปข้างหน้าของเท้า  ห่างกันประมาณ  ๑  คืบ  คือ  น้ำหนักตัวลงที่เท้าซ้าย  เบนปลายเท้าขวา
ให้ชี้ไปทางขวามือพอสมควร  และเท้าซ้ายเบนไปทางซ้ายมือพอสมควร  ย่อเข่าลง  ประเท้าขาวแล้วยกขึ้น  ซึ่งตัวพระและตัวนาง
มีการยกเท้าที่ต่างกัน  ดังนี้

ตัวพระ    ให้กันเท้าแบะออกไป  ปลายเท้าขวาชี้ไปทางขวา  โดยไม่ให้ส้นเท้าขวาตรงกับสันหน้าแข้งของเท้าซ้าย   ไม่บิดตาตุ่มหรือส้นเท้าออกให้มากนัก

       ลองทำดู

 ตัวนาง    ให้ยกเท้าโดยปลายเท้าชี้ไปข้างหน้าเฉียงไปทางขวาเล็กน้อย  ส้นเท้าขวาให้ยกต่ำกว่าการยกเท้าของตัวพระ    เท้าที่ยืนต้องย่อเข่า

     เธอทำได้

 ๒)  การยกข้าง   ส่วนมากจะใช้กับตัวพระ  สมมุติว่าจะยกเท้าข้างลำตัวด้วยเท้าขวา  เท้าทั้งสองเบนออกไป  ย่อตัวลง  แล้วประเท้าขวาและยกเท้าขึ้นข้างลำตัว   ให้ขาท่อนบนทำฉากกับลำตัว  เข่าแบะออก   เท้าขวาชี้เฉียงออกไปข้าง ๆ   ตัว   ให้ส่วนตาตุ่มและส้นเท้ายื่นมาข้างหน้าพอประมาณ  ปลายนิ้วเท้าตึงและงอนขึ้นทั้งห้านิ้ว   ย่อตัวและทรงตัวให้สวยงาม   ส่วนตัวนาง   ถ้าจำเป็นต้องยกเท้าไปข้างลำตัว   ให้เก็บส้นเท้าที่แตะไว้ใต้เข่าด้านข้างของขาที่ยืน  ปลายเท้ายกงอนขึ้น  กันเข่าแบะออกพอประมาณ

                                                                                                           

 p_flower_pink_2.gifp_flower_pink_2.gifp_flower_pink_2.gifp_flower_pink_2.gifp_flower_pink_2.gifp_flower_pink_2.gif

ball.gif

 

จัดทำโดยครูมัลลิกา สุทธิสถิตย์
โรงเรียนบ้านคลองกะพง จันทบุรี
Copyright(c)2006 Ms.Mallika Sutthisathit.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.