3d_welcome01_darkbg_1.gif

การฟ้อนค่ะ

แบบทดสอบก่อนเรียน

   

Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนนาฏศิลป์ไทยภาษาท่า...น่ารู้นาฏยศัทย์น่ารู้การก้าวเท้าแบบนาฏศิลป์แบบทดสอบหลังเรียน

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ถ้าตัวแสดงนำมือมาประสานกันไว้ที่อก  มีความหมายว่าอย่างไร

  ก.  หาว
  ข.  พร้อมใจ
  ค.  พูด
  ง.  หัวเราะ
2. ภาษาท่า รัก  ข้อใดถูกต้อง
  ก.  ยกมือขึ้นแล้วชูนิ้ว
  ข.  โบกมือไปมา
  ค.  เอามือบังสายตา
  ง.  ประสานมือไว้ที่อก
3. เพราะเหตุใดจึงต้องใช้ภาษาท่าในการแสดงนาฏศิลป

  ก.  เพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ชัดเจนขึ้น
  ข.  เพื่อให้ชาวต่างประเทศชื่นชม
  ค.  เพื่อให้เกิดความสวยงาม
  ง.  เพื่อให้เกิดความสนุกสาน

4. ภาษาท่า  พูด  ใช้นิ้วใดชี้ที่ปาก

  ก.  นิ้วโป้ง
  ข.  นิ้วชี้
  ค.  นิ้วกลาง
  ง.  นิ้วนาง

5. การทำท่าทางประกอบเพลงควรคำนึงถึงข้อใด

  ก.  ผู้ประพันธ์
  ข.  เสียงประสาน
  ค.  ทำนอง
  ง.  ความหมาย

6. การทำท่าทางประกอบเพลงไก่ขัน

  ก.  เขย่งเท้าวิ่ง
  ข.  กางมือขึ้นลง
  ค.  คลานไปข้างหน้า
  ง.  กระโดดไปมา

7. การเขย่งเท้าวิ่ง  เป็นท่าที่เหมาะกับเพลงใด

  ก.  เพลงปู
  ข.  เพลงแมงมุมลาย
  ค.  เพลงม้าวิ่ง
  ง.  เพลงรถไฟ

8. การตั้งวงกลางปลายนิ้วอยู่ระดับใด

  ก.  ศีรษะ
  ข.  ไหล่
  ค.  อก
  ง.  เอว

9. การจีบเกี่ยวข้องกับนิ้วใด

  ก.  นิ้วโป้งและนิ้วนาง
  ข.  นิ้วโป้งและนิ้วกลาง
  ค.   นิ้วโป้งและนิ้วชี้
  ง.  นิ้วชี้และนิ้วกลาง

10. การจีบที่บริเวณหัวเข็มขัด เป็นการจีบแบบใด

  ก.จีบหงาย
  ข.จีบคว่ำ
  ค.จีบชายพก
  ง.จีบปรกข้าง จัดทำโดยครูมัลลิกา สุทธิสถิตย์
โรงเรียนบ้านคลองกะพง จันทบุรี
Copyright(c)2006 Ms.Mallika Sutthisathit.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.