ผู้จัดทำ

 

Homeผู้จัดทำนางเฉลย  ศุขะวณิชนายราฆพ   โพธิเวสนางสุวรรณี  ชลานุเคราะห์นางจำเรียง  พุทธประดับ

 

 

      

ประวัติผู้จัดทำ

 ชื่อ-ชื่อสกุล    นางสาวศุภรัตน์  ม่วงทอง
 ชื่อเล่น          
ติ๊ก
 เกิดเมื่อ         
30  มิถุนายน  2516
ที่อยู่              
209/26  ถ. เทศบาล   ต. บ้านหมี่  อ. บ้านหมี่  จ. ลพบุรี
ตำแหน่ง         
ครู  
สถานที่ทำงาน  
โรงเรียนปิยะบุตร์  ต. บ้านหมีั่  อ.บ้านหมี่  จ. ลพบุรี
                     
e-mail:tuktiksudsuy@hotmail.com   
                    
Tel : 089-1991319
ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา           โรงเรียนพิบูลปัทมาคม  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
ระดับนาฏศิลป์ชั้นต้น       
  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ระดับนาฏศิลป์ชั้นกลาง      
วิทยาลัยนาฏศิลปชั้นกลาง
ระดับนาฏศิลป์ชั้นสูง          
วิทยาลัยนาฏศิลป์ชั้นสูง
ระดับปริญญาตรี              
คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ระดับปริญญาโท              
สาขาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 

จัดทำโดย  ครูศุภรัตน์  ม่วงทอง
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
Copyrigth (c) 2007 Ms.suparat  muangthong. All rights reserved.
 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com