นายราฆพ   โพธิเวส

 

Homeผู้จัดทำนางเฉลย  ศุขะวณิชนายราฆพ   โพธิเวสนางสุวรรณี  ชลานุเคราะห์นางจำเรียง  พุทธประดับ
การทำงาน 
รางวัลและเกียรติคุณ 
ผลงาน 

 

 ชื่อศิลปิน: นาย ราฆพ โพธิเวส
สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: นาฏศิลป์โขน
ปีที่ได้รับ: ๒๕๔๗

คำประกาศเกียรติคุณ

                นายราฆพ โพธิเวส เกิดเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๗๗ ณ กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรครูถม โพธิเวส ศิลปินโขนหลวง (ยักษ์) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ และนางช่วง โพธิเวส นักแสดงละครเร่ ได้รับการศึกษาท่ารำขั้นพื้นฐานกับบิดาและมารดา ต่อมาได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนาฏศิลป์ กรมศิลปากร ได้รับคัดเลือกให้ฝึกแสดงโขนเป็นตัวยักษ์ตามอย่างบิดา และฝึกแสดงเป็นตัวพระอีกด้วย นายราฆพ โพธิเวส สำเร็จการศึกษานาฏศิลป์ขั้นสูง ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ หลังจากนั้นได้เข้ารับราชการตำแหน่งศิลปินตรี แผนกนาฏศิลป์ กรมศิลปากร จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ
                
นายราฆพ โพธิเวส เป็นผู้มีฝีมือยอดเยี่ยมในการแสดงโขน โดยเฉพาะแสดงเป็นตัวยักษ์สำคัญและแสดงท่ารำมีอาวุธประกอบได้อย่างชำนาญคล่องแคล่วว่องไวและมีกระบวนท่ารำที่งดงามเมื่อมีการแสดงครั้งใดก็จะได้รับความสนใจจากผู้ชมอย่างยิ่ง จากความสารถดังกล่าว จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับการต่อทำรำเพลงหน้าพาทย์องค์พระพิราพ อันเป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงสุด จากนายรงภักดี (เจียร จารุจรณ) ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๒๙ ในพระราชพิธีพระราชทานครอบผู้ประกอบพิธไหว้ครูโขน และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๔๐ จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นอกจากนี้ นายราฆพ โพธิเวสได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมาตั้งแต่สมัยที่รับราชการอยู่กรมศิลปากร โดยเป็นนักแสดง เป็นอาจารย์สอนศิลปะโขน เป็นผู้กำกับการแสดงโขน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์โขน กรมศิลปากร และถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการแสดงโขนให้กับสถาบันต่าง ๆ เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่และแพร่หลายสืบไป

จัดทำโดย  ครูศุภรัตน์  ม่วงทอง
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
Copyrigth (c) 2007 Ms.suparat  muangthong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com