นางสุวรรณี  ชลานุเคราะห์

 

Homeผู้จัดทำนางเฉลย  ศุขะวณิชนายราฆพ   โพธิเวสนางสุวรรณี  ชลานุเคราะห์นางจำเรียง  พุทธประดับ
การศึกษาและการทำงาน 
รางวัล 
ผลงาน 

 

 

 ชื่อศิลปิน: นาง สุวรรณี ชลานุเคราะห์
สาขา: ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
สาขาย่อย: นาฏศิลป์- ละครรำ
ปีที่ได้รับ: ๒๕๓๓

 

คำประกาศเกียรติคุณ

บทบาทที่ได้รับการยกย่องและนิยมชมชอบจากผู้ชมมากที่สุด ตัวพระ เข่น อินเหนา สังข์ทอง พระไวย ไกรทอง สัตยวาน บางครั้งก็แสดงเป็น นางเอก เช่น ละเวงวัลลา เป็นต้น เป็นผู้อนุรักษ์แบบแผนท่ารำนาฏศิลป์ไทย และละครรำไว้ได้มากที่สุดเคยแสดงและนำคณะไปแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในหลายประเทศ ได้ถ่ายทอดวิชานาฏศิลป์ให้กับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและโรงเรียนต่าง ๆ หลายแห่ง เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมคุณธรรมและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ให้แก่สาขาวิชาชีพมาเป็นเวลากว่า๔๐ ปี จนเป็นที่ยอมรับกันในวงการนาฏศิลปินว่า เป็นผู้มีความสามารถสูงยิ่งต่อเนื่องมาตลอด
                นางสุวรรณี ชลานุเคราะห์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ - ละครรำ) ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓

 

จัดทำโดย  ครูศุภรัตน์  ม่วงทอง
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
Copyrigth (c) 2007 Ms.suparat  muangthong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com