ผู้จัดทำ

  

Homeผู้จัดทำส่วนต่าง ๆ ของหนังสือส่วนปกส่วนต้นเล่มส่วนเนื้อเรื่องส่วนอ้างอิงและเพิ่มเติมแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

 

การศึกษา      ค.บ. วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์  วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

ที่ทำงาน        โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130

ประสบการณ์ - บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา
                    - สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช่วงชั้นที่  3 - 4

ผลงานอื่น ๆ  - เอกสารประกอบการสอนวิชา  ง 40201  การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น
                   - เอกสารประกอบการสอนวิชา  ง 30204  โปรแกรมตารางงาน

 

จัดทำโดย ครูสุจิราภรณ์ เพชรศิวานนท์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) Mrs.Sujiraporn Petsiwanon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com