แบบทดสอบหลังเรียน

  

Homeผู้จัดทำส่วนต่าง ๆ ของหนังสือส่วนปกส่วนต้นเล่มส่วนเนื้อเรื่องส่วนอ้างอิงและเพิ่มเติมแบบทดสอบหลังเรียน

 

แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ส่วนประกอบใดไม่ใช่เป็นส่วนประกอบของหนังสือ

  ก.  หน้าปกใน
  ข.  พาดหัวข่าว
  ค.  พาดหัว
  ง.  ดรรชนี
2. ส่วนใดเป็นหน้า  ที่สำคัญที่สุดของหนังสือ
  ก.  ปกนอก
  ข.  หน้าชื่อเรื่อง
  ค.  หน้าปกใน
  ง.  เนื้อหา
3. เนื้อหาของหนังสือจะเริ่มต้นที่หน้าใด

  ก.  หน้าที่ 1
  ข.  ตามที่แจ้งไว้ในสารบัญ
  ค.  หลังสารบัญเรื่อง
  ง.  หลังสารบัญภาพ

4. กระดาษคู่ที่มีความเหนียวทนทานมากที่สุดของหนังสือคือส่วนใด

  ก.  ใบรองปก และ หน้าชื่อเรื่อง
  ข.  หน้าชื่อเรื่อง และ หน้าปกใน
  ค.  หน้าปกใน และ ใบยึดปก
  ง.  ใบยึดปก และ ใบรองปก

5. ส่วนที่สำคััญที่สุดของหนังสือคือส่วนใด

  ก.  ปกนอก
  ข.  คำนำ
  ค.  สารบัญ
  ง.  เนื้อเรื่อง

6. ข้อมูลที่จะนำมาเขียนเป็นข้อมูลทางบรรณานุกรมมาจากหน้าใด

  ก.  ปกนอก และ หน้าชื่อเรื่อง
  ข.  หน้าชื่อเรื่อง และ หน้าปกใน
  ค.  หน้าปกใน และ หน้าลิขสิทธิ์
  ง.  หน้าลิขสิทธิ์ และ หน้าคำนำ

7. สันของหนังสือจะมีความหนาหรือบางมากน้อยขึ้นอยู่กับส่วนใดของหนังสือ

  ก.  ส่วนปก
  ข.  ส่วนต้นเล่ม
  ค.  ส่วนเนื้อเรื่อง
  ง.  ส่วนอ้างอิง

8. หนังสือปกอ่อนส่วนใหญ่จะไม่มีหน้าใด

  ก.  หน้าปกใน
  ข.  ใบยึดปก
  ค.  ใบรองปก
  ง.  ส่วนอ้างอิง

9. หากปกหนังสือขาดหายไป  ข้อมูลจากปกจะหาได้จากหน้าใด

  ก.  หน้าชื่อเรื่อง
  ข.  หน้าปกใน
  ค.  หน้าสารบัญ
  ง.  บรรณานุกรม

10. ข้อใดเป็นส่วนประกอบของหนังสือสารคดีี่แต่ละเล่มจะต้องมี

  ก. ปกนอก ปกใน คำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง
  ข. ปกนอก คำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง บรรณานุกรม
  ค. ปกนอก สารบัญ เนื้อเรื่อง บรรณานุกรม ดรรชนี
  ง. ปกนอก ปกใน คำนำ เนื้อเรื่อง บรรณานุกรม

 

จัดทำโดย ครูสุจิราภรณ์ เพชรศิวานนท์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) Mrs.Sujiraporn Petsiwanon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com