ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ

  

Homeผู้จัดทำส่วนต่าง ๆ ของหนังสือส่วนปกส่วนต้นเล่มส่วนเนื้อเรื่องส่วนอ้างอิงและเพิ่มเติมแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ส่วนต่าง ๆ  ของหนังสือ

 

         หนังสือมีส่วนประกอบที่จะอำนวยประโยชน์ในการใช้  แบ่งเป็น  4  ส่วน  คือ  ส่วนปก  ส่วนต้นเล่ม
 ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนอ้างอิงและส่วนเพิ่มเติม

        หนังสือแต่ละเล่มจะมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่จุดประสงค์ของผู้จัดทำเป็นหลัก
ส่วนประกอบของหนังสือแต่ละส่วนจะช่วยให้้ผู้ใช้ได้ใชประโยชน้จากหนังสือเล่มนั้นเต็มที่

  

จัดทำโดย ครูสุจิราภรณ์ เพชรศิวานนท์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) Mrs.Sujiraporn Petsiwanon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com