ส่วนเนื้อเรื่อง

  

Homeผู้จัดทำส่วนต่าง ๆ ของหนังสือส่วนปกส่วนต้นเล่มส่วนเนื้อเรื่องส่วนอ้างอิงและเพิ่มเติมแบบทดสอบหลังเรียน

 

เนื้อเรื่อง 
ภาพประกอบ 
การอ้างอิง 
พาดหัว 
บันทึกเพิ่มเติม 
ตาราง 
อัญประภาษ 

 

 3.  ส่วนเนื้อเรื่อง  (Text or Body of the Book)

 

        เป็นส่วนสำคัญที่สุดของหนังสือ  มีรายละเอียดเนื้อหาเรียงลำดับหัวข้อตามสารบัญ  นอกจากนั้นอาจมีส่วนประกอบอื่น ๆ
เพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์มากขึ้น  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม  ส่วนประกอบอื่น ๆ  ได้แก่
        3.1  พาดหัว  (Headline)
        3.2  อัญประภาษ  (Quotation)   
        3.3  การอ้างอิง  (Reference)  
               3.3.1  เชิงอรรถ  
               3.3.2  อ้างอิงท้ายบท  
               3.3.3  อ้างอิงในเนื้อหา  
        3.4  บันทึกเพิ่มเติม  (Note)  
        3.5  ภาพประกอบ  (Illustration)  
        3.6  ตาราง  (Table)  

จัดทำโดย ครูสุจิราภรณ์ เพชรศิวานนท์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) Mrs.Sujiraporn Petsiwanon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com