p_firtree_large_1.gif 


คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กด

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กด ที่จะฝึกกันในครั้งนี้มีทั้งหมด
      25  คำ  ได้จากการทดสอบ  วิเคราะหคำที่นักเรียนเขียนผิด
      มีดังนี้

               บวช     ตรวจ      พญาครุฑ     ปรากฏ     เมตตา 

               อิฐ     ประพฤติ     อุบัติเหตุ     กฎหมาย     อากาศ  

               สามารถ     มิตร     เก่งกาจ     เพชร     สาเหตุ 

               กระดาษ     รถ     พืช     อนุญาต     โอกาส  

               โกรธ     สมบัติ     มงกุฎ     เภทภัย     ศาสนา

 

 2.  ในการฝึก  จะแบ่งเป็น  2  ตอน  ดังนี้

           2.1   ตอนที่ 1 จะฝึก  10  คำ ดังนี้

                   บวช     ตรวจ      พญาครุฑ     ปรากฏ     เมตตา 

                   อิฐ     ประพฤติ     อุบัติเหตุ     กฎหมาย     อากาศ 

           2.2   ตอนที่ 2 จะฝึก  15  คำ  ดังนี้

                   สามารถ     มิตร     เก่งกาจ     เพชร     สาเหตุ 

                   กระดาษ     รถ     พืช     อนุญาต     โอกาส  

                   โกรธ     สมบัติ     มงกุฎ     เภทภัย     ศาสนา

 3.  ขั้นตอนในการฝึก

            3.1   ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

            3.2   อ่านหลักเกณฑ์คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กดให้เข้าใจ

            3.3   ศึกษาตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กดแต่ละตัว  

            3.4   ศึกษาคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กด พร้อมกับความหมาย                     ของคำที่ฝึกในแต่ละตอน

            3.5   ทำแบบฝึกเสริมทักษะให้ครบทุกชุด

            3.6   ทำแบบทดสอบหลังเรียน

                                                                                        p_mushroom.gif   p_mushroom_1.gif

 

 

จัดทำโดยครูเสนาะจิต   สิริเลิศธีรกุล
โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 1.

Copyright (c) 2003 Mrs.Sanorjit  Sirilerdteerakul Nongkhai. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.