ระนาดในวงปี่พาทย์ต่างๆ


Homeระนาดเอกผู้จัดทำ
ประวัติระนาดเอก 
เหตุใดจึงเรียกว่า 
ส่วนประกอบของระนาด 
ลายบนรางระนาดเอก 
ข้อมูลเกี่ยวกับระนาดเอก 
ระนาดในวงปี่พาทย์ต่างๆ 
การฝึกระนาดเอก 

ระนาดเอกในวงปี่พาทย์แบบต่างๆ

    วงปี่พาทย์ คือวงดนตรีไทยประเภทหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีหลักคือ เครื่องเป่าได้แก่ ปี่ และ เครื่องตี โดยแยกออกเป็น เครื่องตี
ประเภทดำเนินทำนองเช่น
ระนาด ฆ้องวง และเครื่องตีประเภทกำกับจังหวะ เช่น กลอง ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง เป็นต้น

    
วงปี่พาทย์ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีที่มีเสียงอันทรงพลัง จึงทำให้วงปี่พาทย์มีบทบาทอยู่ในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
ความเชื่อหรือการประโคม บรรเลงประกอบการแสดงโขนละคร

    
จากข้อมูลของ อาจารย์วิมาลา ศิริพงษ์ เรื่อง"พัฒนาการปี่พาทย์สมัยรัตนโกสินทร์" ในหนังสือ เพลงดนตรีฉบับพิเศษ ปีที่ 1 ฉบับที่
4 ธันวาคม พ.ศ.2537, หน้า 81 เขียนไว้ว่า
    "
ปี่พาทย์มีความเป็นมาและพัฒนาการอันยาวนานในสังคมไทย ในเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏข้อมูลระบุถึงวงปี่พาทย์ หรือเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงปี่พาทย์อยู่มากมายทั้งในรูปของ จารึก, วรรณกรรม และ กฎหมาย ในศิลาจารึกวัดพระยืนซึ่งมีอายุราว ก่อนพุทธศตวรรษที่ 20 ได้ระบุถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงปี่พาทย์อันได้แก่ ฆ้อง กลอง ปี่ ตะโพน และในศิลาจารึกหลักที่ 8 ก็ปรากฏคำว่า "ดุริยพาท" ซึ่งเป็นคำที่หมายถึง เครื่อง ดนตรีประเภทที่มีเสียงกึกก้องเหมาะแก่การประโคมซึ่งก็คือเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงปี่พาทย์ (ภัทรวดี : 2536 : 7-8) นอกจากนี้ยังพบคำว่า ปี่พาทย์ฆ้องวง ในกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ ซึ่งตราขึ้นก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยากว่าหนึ่งศตวรรษ (สุจิตต์ :2532 : 128) จากหลักฐานเหล่า นี้อาจ
กล่าวได้ว่า เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีและเครื่องเป่าที่ประกอบขึ้นเป็น วงปี่พาทย์ ได้มีปรากฏในสังคมไทยมาแล้วก่อนหน้าสมัยกรุงศรีอยุธยา
เป็นราชธานี

    ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าระนาดเอกซึ่งเป็นเครื่องดนตรีชนิด เครื่องตีได้เข้าไปประสมวงกับปี่พาทย์เกิดเป็นวงดนตรีที่มัก
เรียกกันว่า
ปี่พาทย์เครื่องห้า ดังภาพจิตรกรรมบนสมุดข่อยเมื่อราวต้นพุทธศตวรรษที่
23 หรือหลัง พ.ศ.2200 ซึ่งแสดง ภาพวงปี่พาทย์ที่
ประกอบไปด้วย
ปี่ กลองทัด
(ใบเดียว) กลองสองหน้า ตะโพน ฆ้องวง และ ระนาดเอก บรรเลงร่วมกัน (สุจิตต์ : 2532 :129)"

    การที่เรียกว่า "ปี่พาทย์เครื่องห้า" แต่มีเครื่องดนตรี 6 ชิ้นนั้น เพราะผู้บรรเลงกลอง อาจจะเลือกตี ตะโพน หรือ กลองสองหน้า อย่างใดอย่าง
หนึ่งตามความเหมาะสมของเพลง

    หากจะแบ่งลักษณะการบรรเลงของวงปี่พาทย์ตาม "กลุ่มของเครื่องดนตรี" แล้ววงปี่พาทย์สามารถแบ่งย่อยออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะการบรรเลงและการใช้งานดังนี้

ระนาดเอกในวงปี่พาทย์
    
ระนาดเอกใช้บรรเลงในวงดนตรีปี่พาทย์ได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และจุดประสงค์ในการบรรเลง ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงวงดนตรีที่นำ ระนาดเอก เข้าไปร่วมบรรเลงซึ่งแบ่งประเภทของวงได้ดังนี้

วงปี่พาทย์เครื่องห้า

วงปี่พาทย์เครื่องคู่

วงปี่พาทย์เครื่องใหญ

วงปี่พาทย์นางหงส

วงปี่พาทย์มอญ
      วงปี่พาทย์มอญเครื่องห้า
      วงปี่พาทย์มอญเครื่องคู่
      วงปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ 

วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ

วงปี่พาทย์ไม้นวม

วงปี่พาทย์เสภา

วงมโหร

 

 

จัดทำโดยครูอาร์ค โรงเรียนพวงคราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Copyright (c) 2007 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com