ลายบนรางระนาดเอก


Homeระนาดเอกผู้จัดทำ
ประวัติระนาดเอก 
เหตุใดจึงเรียกว่า 
ส่วนประกอบของระนาด 
ลายบนรางระนาดเอก 
ข้อมูลเกี่ยวกับระนาดเอก 
ระนาดในวงปี่พาทย์ต่างๆ 
การฝึกระนาดเอก 

ลวดลายบนรางระนาดเอก
          
ลวดลายที่นิยมทำบนรางระนาดเอกมีหลายแบบแต่แยกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ ดังนี้คือ

รางระนาดแบบไทย

ระนาดรางงา

          ไม่นิยมแกะสลักลวดลายแต่จะทำเป็นพื้นเรียบๆ บางครั้ง มีตัวอักษรย่อฝังตรงกลางของฝารางทั้งสองข้างเช่น พระนามย่อของเจ้าฟ้าฯ
ชื่อย่อของ สถาบันชื่อย่อของบุคคล หรือชื่อย่อนามสกุลเป็นต้น บางทีก็มีการเดินคิ้วขอบรางหรือขอบโขนระนาดด้วยงาช้างและนิยมใช้งาช้างที่
เป็นเนื้อเดียวกันตลอดซึ่งหายากถือกันว่าเป็นงานชิ้นยอด ระนาดบางรางอาจจะต้องนำเศษงาช้างมาต่อกันเพราะไม่สามารถหางาช้างที่เป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดได้ ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งาช้างก็จะใช้ไม้ซึ่งมีสีแตกต่างกันเดินคิ้วแทนเช่นพื้นอ่อนคิ้วสีเข้มหรือพื้นเข้มเดินคิ้วด้วยสีอ่อน

รางระนาดแบบมอญ

 ระนาดรางทอง

          รางระนาดแบบของมอญจะนิยมแกะสลักและลงรักปิดทอง เรียกกันว่า รางทอง ซึ่งต่อมีผู้กล่าวกันว่า ระนาดเอกรางทอง ของวงปี่พาทย์
ไทยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากวงปี่พาทย์มอญภายหลังจึงนำรางทองมาใช้ในวงปี่พาทย์ไทย

รางระนาดแบบฝรั่ง
         รูปร่างรางระนาดจะแตกต่างจากรางไทยคือมีลักษณะลวด ลายแบบฝรั่งเช่นลาย ดอกพุดตาน ลายดอกไม้ฝรั่ง เป็นต้น รางระนาดเอกซึ่งมี
ีการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามวิจิตรพิสดารดังที่ได้กล่าวมานั้น สามารถไปติดต่อขอชมได้ยังสถานที่ดังต่อไปนี้

1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2.
มหาวิทยาลัย ศิลปากร (บ้านแรงเพชร)
3.
ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.
เรือนไทยจุฬาฯ
5.
กองการสังคีต กรมศิลปากร
6.
พระที่นั่งพิมานเมฆ
7.
บ้านตระกูลพาทยโกศล

 

จัดทำโดยครูอาร์ค โรงเรียนพวงคราม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Copyright (c) 2007 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com