ผู้จัดทำ

 

 

 

 

 ประวัติส่วนตัว

 ชื่อ นายสุนทร  ทองสุข
 ชื่อเล่น หนุ่ม
 เกิดวันที่ 3 เมษายน 2514
   
 ชื่อบิดา นายประทวน ทองสุข (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ชื่อมารดา นางไพลิน สาแสง
 
ที่อยู่ปัจจุบัน
  214 หมู่ 5 ตำบลหนองแวง กิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27180
 โทรศัพท์มือถือ 086-1429175
 
การศึกษา
 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     โรงเรียนบ้านวังวน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     โรงเรียนสฤษดิเดช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม จังหวัดจันทบุรี
 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
 จบปริญญาตรี                  จากสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
 วุฒิการศึกษา ค.บ. วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์
 
การรับราชการ
 วัน เดือน ปี รับราชการ 19 กุมภาพันธ์ 2539
 สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านหนองมั่ง หมู่ 5 ตำบลหนองแวง กิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
 เลขที่ตำแหน่ง 1835
 เลขประจำตัวสมาชิกคุรุสภา สก.8091
  ติดต่อ
       โทรศัพท์มือถือ   086-1429175
เว็บไซต์โรงเรียน : http://nongmung.skarea2.org

จัดทำโดย
คุณครูสุนทร  ทองสุข โรงเรียนบ้านหนองมั่ง กิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
copyright [c] 2006 Mr.Sunthorn Thongsuk. All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.