ไตรยางค์

 

 

อักษรกลาง 9 ตัว 
อักษรสูง 11 ตัว 
ต่ำคู่กับอักษรสูง 
อักษรต่ำไร้คู่ 

 

ไตรยางค คือ อักษร 3 หมู่ ซึ่งจัดแบ่งพยัญชนะไทย 44 ตัว โดยยึดเอาพื้นเสียงของพยัญชนะที่ยังไม่ได้ผันวรรณยุกต์เป็นเกณฑ์

อักษรไทย มี 44 ตัว คือ

 

 

จัดทำโดย
คุณครูสุนทร  ทองสุข โรงเรียนบ้านหนองมั่ง กิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
copyright [c] 2006 Mr.Sunthorn Thongsuk. All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.