แบบทดสอบหลังเรียน

  

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนประเภทนาฏศิลป์ หน้า1นาฏศิลป์พื้นเมือง หน้า 1ดนตรีนาฏศิลป์ หน้า 1เพลงไทย หน้า1แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ศิลปะแห่งการละคร ฟ้อนรำ และดนตรีเป็นคุณสมบัติในข้อใด

  ก.  การแสดง
  ข. นาฏศิลป์ 
  ค.  การสร้างละคร
  ง.  ละครเพลง
2. ความรู้สึกที่เกิดจากอารมร์ตามธรรมชาติของมนุษย์ทำให้เกิดผลในข้อใด
  ก.  ความเป็นมนุษย์
  ข.  การเลียนแบบ
  ค.  ลีลาในการแสดง
  ง.  ความเชื่อ
3. ตำนานการฟ้อนรำได้รับอิทธิพลผ่านชนชาติใด

  ก. ชวาและเขมร 
  ข. อินเดีย 
  ค. จีนและชวา 
  ง.  เขมรและอินเดีย

4. เรื่องใดที่โขนนิยมมาแสดง

  ก.  เรื่องอิเหนา
  ข.  เรื่องสังข์ทอง
  ค.  เรื่องขุนช้างขุนแผน
  ง.  เรื่องรามเกียรติ์

5. ข้อใดคือลักษณะของ "ละคร"

  ก.  การร่ายรำตอนหนึ่งตอนใดก็ได้
  ข.  การร่ายรำที่เป็นเรื่องราว
  ค.  การร่ายรำที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่
  ง.  การร่ายรำที่เป็นมาตรฐาน

6. รำ และระบำ มีลักษณะต่างกันอย่างไร

  ก. เพลงที่นำแสดง 
  ข. จำนวนของผู้แสดง
  ค.  เวลาในการแสดง
  ง. โอกาสที่นำมาแสดง

7. ข้อใดข้อสิ่งที่ทำให้การแสดงพื้นเมืองมีความแตกต่างกัน

  ก. วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค 
  ข.  ภาษาแต่ละท้องถิ่น
  ค.  ความเชื่อ
  ง.  จำนวนประชากร

8. การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ คือข้อใด

  ก.  ระบำดอกบัว
  ข.  ฟ้อนเล็บ
  ค.  รองเง็ง
  ง.  รำฉุยฉาย

9. ศิลปะการแสดงที่ความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของบภาคกลางคือข้อใด

  ก. ฟ้อนสาวไหม 
  ข.  ระบำเก็บใบชา
  ค.  การเล่นเพลงเกี่ยวข้าว
  ง.  เซิงแหย่ไข่มดแดง

10. ดนตรีประกอบการแสดงรำและระบำมาตรฐาน ใช้เครื่องดนตรีประเภทใด

  ก. วงมโหรี
  ข. วงเครื่องสาย
  ค. วงเครื่องสายผสม
  ง. วงปี่พาทย์ 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.