จุด

 

Homeผู้จัดทำสาระและมาตรฐานผลการเรียนรู้เครื่องหมายวรรคตอนบุพสัญญาจุดพินทุสัญประกาศจุดครึ่ง

 

ย่อหน้า 
วงเล็บ 
เปถึง 

 .  เรียกชื่อว่า มหัพภาค หรือ จุด

มีรูปอย่างเดียวกับพินทุ ไม่มีหาง แต่ใช้ต่างกัน คือ พินทุ ใช้เขียนไว้ใต้ตัวอักษร แต่ มหัพภาค หรือ จุด เขียนไว้ข้างหลังตัวอักษร มีวิธีใช้ดังนี้ คือ :-

๑. ใช้เขียนไว้ข้างหลังอักษรย่อ เช่น :-
พ.ศ. = พุทธศักราช
จ.ศ. = จุลศักราช
ร.ศ. = รัตนโกสินทร์ศก
ก.ท. = กรุงเทพฯ
๒. ใช้เขียนไว้ข้างหลังคำย่อ เช่น :-
นิ.เดือน = นิราศเดือน
นิ.นรินทร์ = นิราศนรินทร์
พงศ.ประเสริฐ = พงศาวดาร ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ
พงศ.เลขา = พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา
ม.หลวง = มหาชาติคำหลวง
ม.ฉันท์ = มหาชาติคำฉันท์
เมษ. = เมษายน
พฤษภ. = พฤษภาคม
๓. ใช้เขียนไว้ข้างหลังบทประพันธ์ แทนอังคั่น หรือ ขั้นของโบราณ เช่น :-
กาดำดำด้วยชาติ กาดำ
กาบ่ทำกรรมทำ เหนี่ยงไว้
นามรูปซูปสดสำ อางร่าง เลวแล
ใครบ่ทำใครได้ แต่ได้ทำกรรม.
๔. ใช้เขียนไว้ข้างหลังตัวเลขหรืออักษรที่บอกจำนวนข้อ เช่น :-
๑.
๒.
๓.
ก.
ข.
ค.

 

จัดทำโดยครูดุษฎี รัตนโสภณ
โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม ตำบลบางกุ้ง บางคนที สมุทรสงคราม
Copyright(c)2005 Mrs.Dussadee Rattanasopon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.